Chỉ thị 08/2012/CT-UBND

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND về tăng cường năng lực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2012/CT-UBND năng lực quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư Hậu Gian


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08 /2012/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 23 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thời gian qua, công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được lãnh đạo các cấp chính quyền và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư quản lý, thực hiện dự án đảm bảo đúng trình tự thủ tục, chất lượng công trình, tiến độ và an toàn lao động. Các công trình đã hoàn thành được đưa vào sử dụng, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: Điều kiện năng lực quản lý, thực hiện dự án của một số chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) còn hạn chế, chưa phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; quy trình thực hiện dự án còn chồng chéo, chưa cập nhật hoặc nắm bắt hết các quy định mới của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư, Ban QLDA lựa chọn một số đơn vị tư vấn tham gia thực hiện dự án không đáp ứng điều kiện năng lực, sau khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần nên làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh đó, công tác quản lý, năng lực của một số nhà thầu thi công xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị sau khi trúng thầu thì bộc lộ nhiều hạn chế và chưa được chủ đầu tư, Ban QLDA chú trọng quan tâm một cách triệt để, dẫn đến việc triển khai thực hiện các dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường năng lực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Sở Xây dựng:

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, thực hiện dự án, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, thực hiện dự án cho các chủ đầu tư, Ban QLDA trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cho các cá nhân tham gia quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND cấp huyện, cấp xã các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

b) Kiểm tra, thanh tra quá trình quản lý, thực hiện dự án của các chủ đầu tư, Ban QLDA trên địa bàn tỉnh, báo cáo định kỳ (hàng quý, sáu tháng, cuối năm) hoặc đột xuất về UBND tỉnh kết quả quản lý, thực hiện các dự án. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc và những sai phạm để UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm và có hướng chỉ đạo kịp thời.

c) Thường xuyên kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

b) Rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư, chú ý bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả. Kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình dự án chậm triển khai, không hiệu quả.

c) Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt quy định về phân cấp đầu tư theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đảm bảo xác định rõ về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn khi quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chống thất thoát và lãng phí nguồn vốn đầu tư.

đ) Hướng dẫn các chủ đầu tư nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng nhà thầu có năng lực kém nhưng vẫn được triển khai thực hiện các công trình, dẫn đến tiến độ chậm, chất lượng công trình không đảm bảo.

3. Sở Tài chính:

Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án đối với các dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, rà soát việc thực hiện của các chủ đầu tư về nội dung các khoản phải thu hồi sau quyết toán để báo cáo UBND tỉnh.

4. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra trong việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành.

5. UBND huyện, thị xã, thành phố:

a) Đối với các dự án do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình làm chủ đầu tư xây dựng công trình trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị có đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư. Đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ đầu tư trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

b) Tăng cường kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư không đảm bảo năng lực và chuyển giao cho đơn vị khác có đầy đủ năng lực làm chủ đầu tư theo quy định.

c) Tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

6. Đối với các chủ đầu tư:

a) Khi thành lập Ban QLDA để giúp mình trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án thì Ban QLDA phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.

Ban QLDA hoạt động theo Quy chế do chủ đầu tư ban hành, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Ban QLDA theo quyền hạn, nhiệm vụ để đảm bảo dự án được thực hiện đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

c) Thường xuyên củng cố bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của các Ban QLDA do mình quyết định thành lập theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.

d) Có trách nhiệm bố trí người của đơn vị quản lý, sử dụng công trình (khi đơn vị quản lý, sử dụng công trình không được giao làm chủ đầu tư) vào vị trí phù hợp để được tham gia quản lý các công việc đảm bảo hiệu quả và mục tiêu dự án.

đ) Khi chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án nhưng không thành lập Ban QLDA (đối với dự án quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng) mà sử dụng pháp nhân và bộ máy chuyên môn của mình để trực tiếp tổ chức thực hiện quản lý dự án thì bộ máy phải đảm bảo về lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

e) Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, tính chất của dự án và vẫn phải sử dụng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.

g) Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

h) Chủ đầu tư lựa chọn các nhà thầu tham gia dự án đảm bảo có đủ điều kiện năng lực phù hợp với từng loại dự án, loại, cấp công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, tăng cường kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu theo các hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu. Tổ chức thẩm định và phê duyệt quy trình bảo trì công trình trước khi nghiệm thu công trình cho đến khi đưa vào sử dụng.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/07/2012
Ngày hiệu lực 02/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2012/CT-UBND năng lực quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư Hậu Gian


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND năng lực quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư Hậu Gian
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hậu Giang
Người ký Trần Công Chánh
Ngày ban hành 23/07/2012
Ngày hiệu lực 02/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 08/2012/CT-UBND năng lực quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư Hậu Gian

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2012/CT-UBND năng lực quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư Hậu Gian

  • 23/07/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực