Chỉ thị 08/CT-BCT

Chỉ thị 08/CT-BCT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-BCT công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2012

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó dự báo, để chủ động đối phó với thiên tai năm 2012 và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

I. NỘI DUNG CHUNG

1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2012 sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của đơn vị; Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

2. Tổ chức kiểm tra phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”: Tổ chức huấn luyện, diễn tập, công tác phối hợp của các cấp trong đơn vị về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình để có phương án, kế hoạch sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết, bất cập. Đảm bảo công trình an toàn khi có thiên tai, động đất, sóng thần.

4. Thực hiện trực ban theo nội dung quy định tại Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; Chế độ báo cáo trong, sau lũ, bão và tình huống khẩn cấp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

5. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai.

6. Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các đề án, dự án. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Ngoài thực hiện các nội dung trên, các đơn vị dưới đây phải thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Sở Công Thương

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình, hồ, đập thủy điện trên địa bàn. Chỉ đạo các chủ đập thủy điện triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Xây dựng phương án, kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là lương thực và nước uống theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão theo yêu cầu. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường.

2. Chủ đập thủy điện

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

b) Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn hồ, đập để xếp thứ tự ưu tiên sửa chữa, nâng cấp đối với các hạng mục công trình chưa an toàn, đảm bảo đủ năng lực phòng, chống và an toàn trong mùa mưa bão năm 2012; Riêng các công trình đang thi công phải bảo đảm tiến độ và cao trình chống lũ. Kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

c) Tăng cường phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương trong giám sát vận hành xả lũ, phòng chống lụt, bão và thiên tai. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống lũ lụt, thông báo xả lũ tới các vùng hạ du.

d) Đánh giá việc vận hành điều tiết hồ theo Quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tham gia điều tiết, phòng lũ cho hạ du và an toàn cho công trình.

e) Tổ chức thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương theo Công văn số 12287/BCT-PCLB ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương về xây dựng phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a) Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thành viên xây dựng phương án, kế hoạch nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị để ứng phó kịp thời với thiên tai, nhanh chóng cấp điện trở lại, bảo đảm an toàn và hỗ trợ các đơn vị khác theo lệnh điều động của cấp trên.

b) Chỉ đạo các chủ hồ thủy điện trực thuộc xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tổ chức vận hành hồ, xả lũ theo quy trình được duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du đảm bảo an toàn cho công trình; Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp vận hành các hồ chứa trên cùng lưu vực sông; Thực hiện nghiêm việc cung cấp số liệu, mực nước, lưu lượng các hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão theo Công văn 12286/BCT-PCLB ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương.

4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Rà soát, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, cấp cứu mỏ. Đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng, đồng bộ cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách để nâng cao hiệu quả công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

a) Chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng phương án, kế hoạch và đầu tư trang thiết bị chuyên dụng ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.

b) Chỉ đạo Công ty Cổ phần Suppe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức tốt diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất độc hại theo kế hoạch của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thành viên việc thực hiện kế hoạch dự trữ và sẵn sàng cung cấp xăng dầu cho các vùng bị thiên tai, bão, lũ ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi và không có điện, bảo đảm an toàn.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Bộ Công Thương (qua Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, điện thoại: 04.22218315- 04.39393661, Fax: 04.22218321, Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn).

Giao Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Các Vụ, Viện, Tổng cục, Cục, Trường thuộc Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- BCH PCLB&TKCN;
- Lưu VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2012
Ngày hiệu lực05/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-BCT

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-BCT công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-BCT công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành05/04/2012
        Ngày hiệu lực05/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-BCT công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-BCT công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão

           • 05/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực