Chỉ thị 08/CT-TTg

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-TTg 2021 đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH XỬ LÝ, SỬ DỤNG TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, HÓA CHẤT, PHÂN BÓN LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Thtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định s 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Quyết định s 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 phê duyệt Đ án x lý, sdụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Thực hiện các Quyết định nêu trên ca Thtướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, chủ nguồn thải và các đơn vị xlý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc xử lý tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao đã đạt được kết qunhất định. Một số nhà máy đã tiêu thụ hết lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh và một phần lượng tồn đọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, lượng tiêu thụ chưa cân bng với lượng phát thi, tổng khối lượng tro, xỉ, thạch cao lưu giữ tại bãi chứa của các nhà máy hiện còn rt lớn và vẫn tiếp tục tăng cao; nhiều bãi thi chcòn khả năng lưu chứa trong một vài năm tới.

Đkhắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh việc xlý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Xây dựng

- Ch trì, phi hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu các ứng dụng mới đối với sử dụng tro, xỉ, thạch cao; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kthuật, định mức kinh tế kỹ thuật về việc xử lý, sử dụng tro, x, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dng.

- Tiếp tục chỉ đạo các nhà máy xi măng, các trạm nghiền xi măng tăng cường sử dụng tro, x, thạch cao làm phụ gia.

- Tiếp tục đy mạnh công tác thông tin tuyên truyn việc tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có sdụng tro, xỉ, thạch cao làm phụ gia hoặc nguyên liệu.

- Ch trì, phi hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Chthị này, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Công Thương

- Chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao do các cơ s phát thải lập và phê duyệt, đảm bảo yêu cầu lượng thải chứa trong bãi không vượt quá 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế.

- Hoàn thiện công tác hướng dẫn hạch toán chi phí liên quan đến xử lý, tiêu thụ tro, x, thạch cao FGD, thạch cao PG của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón đối với những chi phí mà quy định hiện hành chưa có. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu; tro, xỉ thải ra đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ban hành hướng dẫn việc đồng xử lý tro, xỉ, thạch cao trong sn xuất vật liệu xây dựng; coi việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào sản xuất vật liệu xây dựng là quá trình xử lý tro, x, thạch cao. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao để hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Ban hành hướng dẫn việc chôn lấp tro, xỉ, thạch cao trong trường hợp tro, xỉ, thạch cao không thể sử dụng, tái chế. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường; việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao.

4. Bộ Giao thông vận tải

Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình, dự án sdụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công ưu tiên sử dụng tro, xỉ vào các dự án giao thông.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

Nghiên cứu khả năng sử dụng bã thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất phân bón, thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào các công trình do bộ quản lý.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục ưu tiên, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu phục vụ các ngành, lĩnh vực sản xuất.

7. y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sdụng trong công trình xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xử lý, sdụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sn xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

- Chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế. Không cấp phép mrộng các bãi thi tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt trước đây.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phn.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng tro, x, thạch cao. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sphát thải tro, xỉ, thạch cao.

- Công bố công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thực hiện đúng các nội dung trong đề án xử lý, tiêu thụ tro, x, thạch cao mà các cơ s phát thi đã lập và phê duyệt.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cơ s sn xuất vật liệu xây dựng nghiên cứu sử dụng tro, xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xut vật liệu xây dựng.

8. Các chủ cơ sở phát thải

- Các chủ cơ sở phát thải chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Có các giải pháp hữu hiệu thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Căn cứ vào yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan để phân loại rõ tro, xỉ, thạch cao trước khi cung cấp cho cơ s sdụng.

- Công bố công khai các chính sách khuyến khích xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao để thu hút, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xử lý, sử dụng tro, x, thạch cao tiếp cận nguồn phát thải.

- Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà máy đóng trên địa bàn kết quả thực hiện đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao do đơn vị lập và phê duyệt, bao gồm các thông tin: lượng phát thải, khối lượng tiêu thụ theo từng lĩnh vực trong năm (sản xuất vật liệu xây, xi măng, vật liệu san lấp...); tổng khối lượng tro, xỉ, thạch cao tồn đọng tại bãi chứa.

Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
-
HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV, Vinachem;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2021
Ngày hiệu lực26/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(26/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-TTg 2021 đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-TTg 2021 đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/03/2021
        Ngày hiệu lực26/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (26/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-TTg 2021 đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-TTg 2021 đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

           • 26/03/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực