Chỉ thị 08/CT-UB

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1979 về thực hiện chánh sách đối với trí thức đào tạo theo hệ thống tư bản chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 08/CT-UB thực hiện chánh sách trí thức đào tạo hệ thống tư bản chủ nghĩa đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UB thực hiện chánh sách trí thức đào tạo hệ thống tư bản chủ nghĩa


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 08/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 1979

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHÁNH SÁCH ĐỐI VỚI TRÍ THỨC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Nhận rõ vị trí chủ chốt của cách mạng khoa học - kỹ thuật và quán triệt tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy mọi nhân tố tích cực trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã có nghị quyết số 42/NQ-TV về cách mạnh khoa học - kỹ thuật và chỉ thị số 33/CT-TV về việc thực hiện chánh sách đối với tri thức.

Thực hiện chủ trương, chánh sách trên đây, thành phố đã sắp xếp công việc làm cho phần lớn trí thức tại chỗ, từng bước thực hiện một số chế độ, chánh sách đối với anh chị em, một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng cho anh chị em về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ. Anh chị em trí thức, cán bộ khoa học - kỹ thuật tại chỗ đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu sáng chế, phát minh cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của thành phố.

Tuy nhiên, chủ trương, chánh sách đối với tri thức nói chung và trí thức tại chỗ nói riêng chưa đựơc phổ biến thông suốt trong cán bộ, nhân viên và các ngành, các cấp: một số chủ trương đối với trí thức tại chỗ chưa được nghiên cứu cụ thể hoá bằng những chánh sách, chế độ cụ thể, do đó kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế.

Để đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chánh sách đối với trí thức, cán bộ khoa học - kỹ thuật được đào tạo theo hệ thống tư bản chủ nghĩa, được nêu ra trong chỉ thị 66/CT-TU ngày 26-2-1979 của Ban Bí thư Trung ương đảng về một số công tác trứơc mắt đối với trí thức cũ miền Nam và theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thi hành cụ thể như sau:

1. Về sử dụng

a) Trí thức tại chỗ bao gồm cán bộ khoa học- kỹ thuật và cán bộ khoa học xã hội, kể cả số anh chị đi học tập cải tạo về, dù đã được hay chưa được phục hồi quyền công dân, đều có quyền lao động và có nghĩa vụ lao động như mọi công dân khác, đều được Đảng và Nhà nước khuyến khích, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng anh chị em mà sắp xếp công tác hoặc sản xuất ở các cơ quan, xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, hoặc tổ hợp tác, tập đoàn, hợp tác xã sản xuất ở phường, xã.

Thủ trưởng các ban, ngành, sở thuộc thành phố, Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm nghiên cứu, bố trí công tác thích hợp với khả năng của từng người theo nguyên tắc trước đây làm nghề gì thì nay cố gắng sử dụng vào ngành ghề đó nhằm phát huy chuyên môn của anh chị em. Trừ một số trường hợp mà ngành đào tạo trước đây nay xét ra không có phù hợp nữa, thì cần nghiên cứu chuyển anh chị em làm một công việc khác tương đối thích hợp, nhưng cần bàn bạc để anh chị em thông suốt và cơ quan sử dụng cần mở lớp bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ nhằm thiết thực giúp anh chị em làm công việc mới được tốt. Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ cấp kinh phí cho các ngành làm việc này.

b) Mạnh dạn giao việc, cất nhắc, đề bạt vào cuơng vị phụ trách những anh chị em có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

c) Số trí thức, cán bộ khoa học - kỹ thụât và khoa học xã hội đi học tập cải tạo về được phép ở lại thành phố, nếu thật tâm muốn phục vụ Tổ quốc và có đủ những điều kiện vể tuyển dụng do Nhà nước quy định thì sắp xếp công tác thích hợp ở thành phố (trường hợp này gia đình cũng được sắp xếp công việc làm ở thành phố).

Cơ quan sử dụng trí thức tại chỗ cùng cơ quan, tổ chức được phân cấp quản lý trí thức có trách nhiệm chính và cần chủ động trong việc xét duyệt và làm thủ tục tuyển dụng anh chị em, có sự phối hợp với các sở, ngành hữu quan.

d) Cơ quan sử dụng trí thức tại chỗ cần thực hiện đúng chính sách, chế độ của Nhà nước về việc xét và thu nhận vào biên chế Nhà nước sau khi hết thời hạn hợp đồng tạm tuyển theo đúng quy định của Nhà nước, không được tuỳ tiện kéo dài.

Đối với anh chị em đi học tập cải tạo về thì có thể nghiên cứu sử dụng ngay bằng hình thức hợp đồng tạm tuyển. Để đảm bảo việc xét và thu nhận vào biên chế Nhà nước được sớm, ngay khi hết thời hạn hợp đồng tạm tuyển, cơ quan sử dụng trí thức tại chỗ và Uỷ ban nhân dân các cấp cần làm tốt và kịp thời việc xét và phục hồi quyền công dân cho anh chị em đúng thời hạn quy định (theo quyết định tạm hoãn học cải tạo của Bộ Nội vụ và Bộ Tư lệnh quân khu).

e) Cơ quan sử dụng không được tuỳ tiện cho trí thức tại chỗ nghỉ việc nếu chưa đảm bảo bố trí công việc khác cho anh chị em, trừ trường hợp phạm kỷ luật hoặc phạm pháp. Trường hợp công tác không thích hợp, cơ quan sử dụng trí thức tại chỗ phải cùng với cơ quan tổ chức được phân cấp quản lý trí thức liên hệ với các ngành hữu quan bố trí công tác thích hợp cho anh chị em. Nếu không sắp xếp được, phải báo cáo ngay với Ban Tổ chức chánh quyền thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

g) Đối với số cán bộ khoa học - kỹ thuật ừ đại học trở lên, kỹ thuật viên trung cấp, công nhân kỹ thuật, lao động thủ công lành nghề, đã hồi hương hoặc đi xây dựng kinh tế mới, nếu có những ngành nghề thành phố yêu cầu và đương sự thoả thuận thì có thể thương lượng với địa phương cư trú xin trở về thành phố công tác (trường hợp này gia đình anh chị em được cùng về thành phố).

Trên cơ sở đề nghị của ngành sử dụng, được sự thoả thuận của Ban Xây dựng kinh tế mới, Ban Tổ chức chánh quyền thnàh phố chịu trách nhiệm xét duyệt việc thu nhận các đối tượng trên về thành phố công tác. Sau khi có quyết định của Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Sở Công an chịu trách nhiệm giải quyết nhập hộ khẩu vào thành phố.

2. Về cư trú

a) Để sử dụng và phát huy khả năng chuyên môn, Nhà nước đã và đang sắp xếp công việc làm cho anh chị em trí thức tại chỗ, bao gồm cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ khoa học xã hội, kể cả số sĩ quan hoặc viên chức cũ trước đây là cán bộ khoa học - kỹ thuật và cán bộ khoa học xã hội đi học tập cải tạo về. Như vậy, số trí thức tại chỗ thuộc các đối tượng trên đây (và gia đình) thuộc diện ở lại thành phố công tác, trừ trường hợp anh chị em hoặc gia đình yêu cầu hồi hương hoặc đi xây dựng kinh tế mới thì có thể giải quyết theo nguyện vọng: Trường hợp này sẽ áp dụng chánh sách như đồng bào thành phố hồi hương hoặc đi xây dựng kinh tế mới.

b Cán bộ khoa học - kỹ thuật và cán bộ khoa học xã hội là sĩ quan, viên chức cũ đi học tập cải tạo về, còn đang trong thời kỳ quản chế, nếu trước đây có hộ khẩu ở thành phố thì nay được đăng ký tạm trú để chờ sắp xếp công việc làm và được hưởng tiêu chuẩn cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như mọi người công dân thành phố.

Khi được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước hoặc được sắp xếp làm trong các cơ sở sản xuất tập thể của nhân dân, dù còn trong thời kỳ hợp đồng tạm tuyển, anh chị em được đăng ký hộ khẩu thường trú và được hưởng các tiêu chuẩn về cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như Nhà nước quy định cho từng đối tượng.

c) Trí thức tại chỗ là sĩ quan hoặc viên chức cũ đi học tập cải tạo về, còn trong thời gian quản chế, vẫn có đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ như mọi công dân khác, trừ hai quyền lợi còn hạn chế: không được tham gia bầu cử và ứng cử, không được tự do đi lại ngoài thành phố như mọi người.

Trong thời gian còn quản chế, nếu đã đựơc tạm tuyển vào làm việc ở cơ quan, xí nghiệp quốc doanh hoặc công tư hợp doanh, anh chị em chỉ phải đến trình diện ở Uỷ ban nhân dân ở phường, xã nơi cư trú một lần khi mới về và một lần khi hết thời hạn quản chế. Việc anh chị em đến công tác hàng ngày ở cơ quan, xí nghiệp được coi là một hình thức được quản lý thường xuyên. Anh chị em làm việc trong các cơ sở sản xuất tậo thể ở phường, xã hoặc còn chờ sắp xếp công việc làm, mỗi tháng phải đến trình diện Ủy ban nhân dân phường xã một lần.

Thủ tục trình diện: Ủy ban nhân dân phường, xã ký vào phiếu trình diện xác nhận sự có mặt của đương sự.

Việc phục hồi quyền công dân cần thực hiện đúng thời hạn Nhà nước quy định (theo quyết định tạm hoãn học tập cải tạo của Bộ Nội vụ và Bộ Tư lệnh quân khu) và nội dung xét duyệt chỉ khoanh vào một điểm là trong thời gian quản chế đương sự không phạm pháp (trừ vi cảnh).

Nếu đương sự công tác tại cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trung ương, thành phố và quận huyện, Uỷ ban nhân dân quận huyện xét quyết định việc phục hồi quyền công dân theo đề nghị của cơ quan sử dụng và có tham khảo ý kiến của chính quyền, đoàn thể địa phương cư trú. Nếu làm việc hoặc sản xuất tại phường, xã, Ủy ban nhân dân phường, xã xét có tham khảo ý kiến của đoàn thể và đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện quyết định.

d) Gia đình của những trí thức tại chỗ là sĩ quan hoặc viên chức cũ đi học tập cải tạo chưa về, nếu gốc gác trước đây là người Sàigòn- Gia định hoặc lâu nay ở Sàigòn có nghề nghiệp và làm ăn lương thiện thì được ở lại thành phố sản xuất, công tác, Nhà nước sẽ giúp đỡ sắp xếp công việc làm cho anh chị em và việc học tập cho các cháu.

3. Về chế độ đãi ngô, đời sống

a) Nghiên cứu xếp lương cho anh chị em trí thức tại chỗ đúng theo năng lực và mức độ cống hiến, có tính đến tuổi nghề, không có sự phân biệt cán bộ thuộc hai nguồn đào tạo xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Các cơ quan đơn vị cần soát xết và điều chỉnh một số trường hợp xếp lương chưa thoả đáng với năng lực và mức độ cống hiến thực tế của anh chị em; chú ý nên xét từng trường hợp cụ thể và tương quan chung của cán bộ, nhân viên. Thực hiện đầy đủ các chánh sách, chế độ của Nhà nước về làm thêm giờ như dạy thêm giờ, kèm thêm lớp, trực đêm ở bịnh viện,..

Đối với anh chị em có khó khăn trong đời sống, cần áp dụng đầy đủ các chế độ về phụ cấp đã có của Nhà nước đối với cán bộ, công nhân viên chức. Ban Tổ chức chính quyền thành phố nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số chế độ cung cấp thêm về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phương tiện di chuyển,.v.v.. đối với một số trí thức có nhiều cống hiến.

Các cơ quan sử dụng trí thức tại chỗ cùng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố có trách nhiệm áp dụng và thực hiện đầy đủ các chánh sách trên đây đối với anh chị em.

b) Ngoài ra, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng trí thức tại chỗ, Ủy ban nhân dân các cấp cần chú ý giúp đỡ anh chị em trong việc tạo công ăn việc làm cho gia đình hoặc tổ chức cho anh chị em làm thêm ngoài giờ hành chánh, để có thêm thu nhập dần ổn định đời sống được vững chắc hơn.

4. Về nhà ở

a) Trí thức và gia đình chưa có nhà ở được xét phân phối nhà ở theo tiêu chuẩn, chế độ chung đối với cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước.

b) Trí thức đang ở trong các cư xá, chung cư, nhà do Nhà nước quản lý, được tiếp tục ở; nhà mua theo chế độ trả góp được công nhận quyền quyền hữu nếu đã trả xong hoặc được tiếp tục trả góp nếu còn thiếu; nếu nhà đó lấy dùng vào mục đích chung thì được điều chỉnh, chuyển đổi đến một chỗ ở khác.

c) Trí thức đang thuê nhà tư nhân để ở, được Nhà nước bảo hộ quyền lưu cư hợp pháp.

d) Trí thức đang quản lý nhà vắng chủ của cha, mẹ hoặc vợ chồng và dùng để ở thì được tiếp tục sử dụng.

e) Trí thức có nhà đất cho thuê thì giải quyết theo chánh sách Nhà nứơc cho thuê của Chánh phủ, cụ thể là: ai có nhà cho thuê thuộc diện Nhà nước trực tiếp quản lý thì được hiến, ai nhà cho thuê không thuộc diện Nhà nước quản lý thì được tiếp tục quản lý cho thuê dưới sự gáim sát của Nhà nước hoặc được Nhà nước nhận hiến nếu người đó tự nguyện yêu cầu.

g) Nhà ở của trí thức trứơc đây là sĩ quan hoặc nhân viên thuộc chế độ cũ thuộc diện xử lý theo quyết định 305/CP của Hội đồng Chính phủ, nay được Nhà nước sử dụng sẽ được cứu xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

h) Đối với trí thức bị can trong vụ phạm pháp, có nhà bị Nhà nước quản lý, nếu được miễn ốt và sử dụng trở lại, nếu cơ quan quản lý nhà đất còn giữ nguyên nhà thi Nhà nước có thể xét cho lại; nếu đã dùng vào một nhu cầu khác mà có thể điều chỉnh được thì cố gắng điều chỉnh cho lại; nếu không điều chỉnh được thì sẽ xét cấp một chỗ ở khác theo chánh sách, chế độ chung của Nhà nước đối với cánbộ công nhân viên chức.

5. Về bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, chuyên môn

Cơ quan sử dụng trí thức tại chỗ cần tổ chức cho anh chị em học tập lý luận, chính trị, kỹ thuật, nghiệp vụ để thông hiểu chủ trương, chánh sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giúp đỡ anh chị em rèn luyện, tu dưỡng ngày càng tiến bộ để mau chóng trở thành những trí thức xã hội chủ nghĩa.

Chánh sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức và cán bộ khoa học - kỹ thuật tại chỗ nhất quán quán triệt tinh thần đoàn kết, tin dùng – giúp đỡ tiến bộ không ngừng - bảo đảm đời sống cho cả bản thân anh chị em và gia đình, bảo đảm tương lai cho con em của anh chị em, bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc cho anh chị em.

Hơn ở đâu hết và hơn bao giờ hết, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một công trường lớn rất cần đến trí tuệ, tài năng của anh chị em, giai cấp công nhân và nông dân tập thể đang trông chờ sự cộng tác của anh chị em. Chỉ cần anh chị em thông cảm hết khó khăn của đất nước và thành phố, nhận rõ trách nhiệm người công dân, nghĩa vụ và quyền lợi người làm chủ tập thể đất nước, tự giác xoá bỏ mọi mặt cảm, không ngừng phấn đấu vươn lên và thực tâm cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc và dân tộc.

Các ngành có liên quan như Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố, Ban Khoa học - Kỹ thuật, Ban Xây dựng kinh tế mới, Sở Quản lý Nhà đất, Sở công an, Ban Quả huấn,.. căn cứ chỉ thị này có những văn bản hướng dẫn cụ thể cách thực hiện.

Chỉ thị này cần được phổ biến tận cán bộ, công nhân viên chức và các cán bộ khoa học - kỹ thuật, khoa học xã hội đang công tác trong các cơ quan Nhà nước, công tư hợp doanh, khu vực sản xuất tập thể hoặc đang chờ sắp xếp công tác.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/1979
Ngày hiệu lực05/03/1979
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UB thực hiện chánh sách trí thức đào tạo hệ thống tư bản chủ nghĩa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UB thực hiện chánh sách trí thức đào tạo hệ thống tư bản chủ nghĩa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Chí Thọ
        Ngày ban hành05/03/1979
        Ngày hiệu lực05/03/1979
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UB thực hiện chánh sách trí thức đào tạo hệ thống tư bản chủ nghĩa

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UB thực hiện chánh sách trí thức đào tạo hệ thống tư bản chủ nghĩa