Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về việc in, đặt in hóa đơn, quản lý và sử dụng hóa đơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, thực hiện các giải pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, còn tồn tại một bộ phận không nhỏ tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thông thoáng trong việc cải cách thủ tục hành chính về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn nên đã có hành vi trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Tình trạng bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn; thành lập doanh nghiệp để mua bán hoá đơn, thu lời bất chính; không kê khai, kê khai không đúng nhằm trốn thuế; sử dụng hóa đơn để hợp pháp hoá các loại hàng hoá trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hoá nhập lậu để đưa vào lưu thông trên thị trường; sử dụng hóa đơn để hợp pháp hóa các khoản chi bất hợp pháp... vẫn còn tồn tại. Những hành vi này đã gây thất thu thuế, thất thoát ngân sách nhà nước, bất công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và chống thất thu ngân sách, ngăn chặn những tiêu cực trong việc in, đặt in, quản lý và sử dụng hóa đơn, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần tích vực vào việc tăng thu ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý thuế; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi mua hàng hóa, dịch vụ phải yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn kèm theo hàng hóa đúng quy định; sử dụng hóa đơn hợp pháp, đúng mục đích.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp và chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý in, đặt in, sử dụng hóa đơn phù hợp thực tế địa phương và Chỉ thị này.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân khi thực hiện mua, hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên yêu cầu cơ sở bán hàng phải xuất hóa đơn.

Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân in, đặt in, sử dụng hóa đơn; chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố định kỳ mỗi quý quý một lần tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân in, đặt in, sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng hóa đơn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn trong thanh toán. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phối hợp với cơ quan Công an điều tra những doanh nghiệp, hộ kinh doanh có biểu hiện mua, bán hóa đơn; doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ trốn, nghỉ bỏ kinh doanh mang theo hóa đơn để thu hồi những hóa đơn chưa sử dụng, nhằm ngăn chặn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lợi dụng mua bán hóa đơn chiếm đoạt tiền thuế. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp phát hiện có biểu hiện mua, bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, kịp thời thiết lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện xác minh hóa đơn, hướng dẫn hồ sơ đề nghị xác minh hóa đơn và thông báo kết quả xác minh hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; trong quá trình xác minh hóa đơn, nếu phát hiện những hành vi vi phạm phải chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn. Trong quá trình thực hiện công tác thanh toán cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước thực hiện chuyển hóa đơn cho cơ quan thuế xác minh hóa đơn đối với: hóa đơn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật; tất cả hóa đơn sử dụng dịch vụ; hóa đơn mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư, hàng hóa có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Việc thanh toán được thực hiện bình thường không gây ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán theo quy định. Sau khi có kết quả xác minh nếu phát hiện sai phạm, Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động xử lý nghiêm các sai phạm thuộc thẩm quyền; đối với những sai phạm không thuộc thẩm quyền xử lý, Kho bạc Nhà nước tỉnh thiết lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý; đối với những sai phạm có tính chất nghiêm trọng, thiết lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thanh toán, quyết toán cho các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành yêu cầu nhà thầu phải xuất trình hóa đơn.

4. Thủ trưởng các đơn vị công lập và tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện vi phạm về hóa đơn; đảm bảo hóa đơn hợp pháp trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

5. Thanh tra tỉnh, Thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra, kiểm tra chủ động phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện xác minh hóa đơn có nghi vấn nhằm kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, lực lượng Quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường kiểm tra, điều tra những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn trong khâu lưu thông hàng hóa; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh trong việc điều tra, xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn theo quy định của pháp luật.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn và Chỉ thị này.

9. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tích cực phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách thuế, nhất là các chính sách về in, đặt in hóa đơn, quản lý và sử dụng hóa đơn để mọi tổ chức, người nộp thuế hiểu, tích cực thực hiện.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ 6 tháng (đột xuất theo yêu cầu) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chị thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Cục Thuế tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực16/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành16/12/2014
        Ngày hiệu lực16/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Bắc Giang

           • 16/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực