Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Việc rà soát, thống kê, niêm yết công khai hàng nghìn TTHC tại các cấp chính quyền và công tác kiểm soát TTHC đã góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, từng bước tạo được niềm tin của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc triển khai cải cách TTHC có nơi còn hình thức, việc công khai TTHC chưa được quan tâm thường xuyên; tình trạng chậm đề nghị công bố, niêm yết không đầy đủ TTHC còn xảy ra; người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC...

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác cải cách TTHC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý, thực hiện của cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến đó trong tờ trình trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

d) Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

đ) Kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện, quản lý của cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh nếu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

f) Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cường chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; thống nhất tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh và tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng.

b) Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC; hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

d) Cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ trong khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại, yếu kém được nêu trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

3. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

5. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh đảm bảo kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

6. Kết quả cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị, phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, STPKSTT, NCK.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành13/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp Phú Yên

              • 13/07/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực