Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tnh có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết din biến phức tạp, bất thường; giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực biến động khó lường; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá; việc cân đối ngân sách đảm bo cho nhiệm vụ chi an ninh - quốc phòng còn gặp nhiu khó khăn. Nhm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết s 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điu hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 và văn bn s1642/UBND-KT ngày 04/5/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đcác sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Để thực hiện Chthị s 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước sau đây:

1. Phấn đấu thu vượt dự toán của Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

a) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các ngành, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chtiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị và các địa phương, bảo đảm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao trên địa bàn và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5-7% so với thực hiện năm 2016.

b) Giao Cục Thuế tỉnh:

- Tập trung chỉ đạo xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giao chtiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng chi cục thuế địa phương. Định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017. Đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kim toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật Chỉ đo chi cục thuế các địa phương định kỳ công bố công khai trên truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phối hợp với các sở, ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quNghị quyết s 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Nghị quyết s 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát trin sản xut từ đó tạo nguồn thu ổn định, vng chắc cho ngân sách nhà nước.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao, hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất…; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan.

2. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách.

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan:

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Trong đó, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2018-2020), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

- Thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng vn đu tư công; rà soát, sắp xếp các khoản chi theo hưng giảm các khon chi thường xuyên để tăng dần cơ cấu chi đầu tư phát trin; qun lý, kiểm soát chặt nợ công, bảo đảm chi trả nợ vay theo quy định.

- Chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong điều hành, quản lý chi ngân sách đm bo cân đối, chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước.

- Tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu ngân sách; điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao và tiến độ một số nguồn thu gn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết,...).

- Chđộng dành, btrí nguồn để thực hiện các chính sách đã ban hành Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra các khoản chi ngân sách; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, thời gian theo quy định. Chi đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cn thiết và có nguồn đm bo.

- Chủ động rà soát, sp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế b trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Ct giảm dự toán đối với nhng nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các đơn vị, cơ quan và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bhoặc đã phân b nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của cơ quan, đơn vị, 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2016 theo chế độ.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi ngân sách; thực hiện cắt giảm dự toán đối với các khoản dự toán chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dư dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Chú trọng, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; thực hiện việc nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tiền bán cổ phần hóa của các doanh nghiệp; khẩn trương thực hiện Văn bản số 2636/BTC-HCSN ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chtrì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương: Chđộng nm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí; không để phát sinh nợ tồn đọng xây dựng cơ bản mới.

c) Kho bạc nhà nước tnh thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm việc điều hành kiểm soát, thanh toán chi của các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; thực hiện nghiêm việc kiểm soát chi ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chthị số 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những quy định tại Chthị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kim tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chthị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT TU.TT HĐND (b/c);
- Ủy ban MTTQ t
nh;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
;
- UBND các huy
n, tx, tp;
- Đ/c CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K.T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2017
Ngày hiệu lực08/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành08/06/2017
        Ngày hiệu lực08/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Gia Lai

           • 08/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực