Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

CHỈ THỊ

V VIỆC TRIN KHAI XÂY DNG CƠ S D LIU QUC GIA V DÂN CƯ

Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 - 2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư;

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn tỉnh, rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi sở, ban, ngành, địa phương quản lý.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2. Ngoài nhiệm vụ chung nêu trên, các sở, ngành, địa phương sau đây có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể:

a) Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã khẩn trương triển khai và hoàn thành thu thập thông tin về dân cư; chuẩn hóa dữ liệu sẵn có để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân và Điều 4, Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, qun lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp làm công tác xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thị xã thực hiện trách nhiệm được phân công trong việc tổ chức thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; chỉ đạo giải quyết và kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn tnh.

b) Sở Tư pháp

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thu thập, kiểm tra, đi sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư.

- Tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện t theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp khi hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện ttoàn quốc đưa vào vận hành; phối hợp với Công an tỉnh cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại những địa phương đủ điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật.

c) Sở Ngoại vụ

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh đang cư trú tại nước ngoài.

d) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Ch trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thu thập thông tin cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quản lý.

đ) Sở Thông tin và Truyền thống

- Chủ trì, phối hợp với Công an tnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh tăng cường thời lượng truyền thông về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin về dân cư; xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sn sàng kết ni, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp khung kiến trúc của Chính phủ điện tử Việt Nam, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo đề án 896, trong đó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; Trưởng Công an cấp huyện là Phó Trưởng Ban thường trực phối hợp cùng lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các ban, ngành có liên quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân.

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong năm 2017.

- Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NC (NQ01).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bình Phước

           • 01/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực