Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Thái Nguyên 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt. Nhằm duy trì và phát huy tốt hơn những kết quả đạt được trong năm học 2017 - 2018, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Tập trung rà soát mạng lưới trường, lớp; khắc phục tình trạng quá tải học sinh. Bố trí hợp lý số học sinh/lớp, số lớp/trường, đặc biệt là vùng thành thị, khu công nghiệp phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và nhu cầu học của học sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc vùng khó khăn được đến trường; tuyệt đối không được để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường trong năm học mới.

2. Đầu tư xây dựng trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập; hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường, lớp học cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo đề án, dự án đã phê duyệt; xây dựng trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Rà soát các điểm không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh. Đảm bo trang thiết bị phục vụ dạy và học. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh được tham gia bảo hiểm y tế.

4. Tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Các địa phương, đơn vị căn cứ biên chế, slượng hợp đồng được giao cần khẩn trương tuyển dụng, hợp đồng đảm bảo đáp ứng đầy đủ giáo viên, nhân viên ngay từ đầu năm học.

5. Về ngày khai giảng năm học mới

Thống nhất trong toàn tnh khai giảng năm học mới và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” là buổi sáng ngày 05/9/2018, thời gian khai giảng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc trước 9 giờ 30 phút.

Chương trình khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh; bảo đảm trang nghiêm, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tui học sinh, từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục; không tổ chức cho học sinh tập dượt khai giảng nhiều ngày làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Có phương án dự phòng trường hợp thời tiết xấu.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Triển khai cụ thể Chthị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019.

- Tiếp tục chấn chnh tình trạng về dạy thêm, học thêm trái quy định và lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu, chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định để học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và người dân biết, giám sát thực hiện; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi không đúng mục đích, không đúng quy định; có kế hoạch giãn các khoản thu đầu năm để tránh khó khăn cho phụ huynh học sinh. Các trường thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục học sinh quy định tại Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT , ngày 30/9/2009 và các văn bản chấn chỉnh việc may, mặc đồng phục cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, nhất là giáo viên dạy học ngoại ngữ để nâng cao chất lượng dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chđạo, điều hành, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ở các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh ở các cấp học; đặc biệt cần quan tâm trong đổi mới phương thức dạy học, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy học, quản lý của các đơn vị trường học để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng qua kỳ thi THPT quốc gia, thi học sinh gii các cấp.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sng cho học sinh: giáo dục và duy trì nền nếp, ý thức lao động phù hợp với lứa tuổi; giáo dục pháp luật; giáo dục kỹ năng sng để học sinh biết tự bảo vệ bản thân, phòng chng xâm hại, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 đảm bảo công bằng, công khai, không phân biệt giữa các cơ sở giáo dục công lập và tư thục nhm nâng cao chất lượng; thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Rà soát, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục đào tạo tại địa phương đến năm học 2018 - 2019 theo các Chương trình, đề án, kế hoạch đã được tỉnh ban hành để hoàn thành chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương.

8. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải, phổ biến Chthị này đến các tầng lớp nhân dân biết.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, phản ánh về UBND tỉnh tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vnăm học 2018 - 2019./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc t
nh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Đài PT-TH, Báo TN, Trung tâm TT t
nh;
- Lãnh đạo VP: Đ/c Linh;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

Huongvtt/GD/CT2(50b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2018
Ngày hiệu lực30/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Thái Nguyên 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Thái Nguyên 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành30/08/2018
        Ngày hiệu lực30/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Thái Nguyên 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Thái Nguyên 2018 2019

           • 30/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực