Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Sau gần 05 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể ở tỉnh ta với nòng cốt là hợp tác xã, bước đầu đã tạo được chuyển biến cả về chất lượng, hiệu quả; các hợp tác xã được tổ chức và hoạt động đáp ứng các nguyên tắc của Luật Hợp tác xã 2012, phát huy quyền tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh của mình, công tác quản lý từng bước được đổi mới. Các hợp tác xã yếu kém được củng cố, số hợp tác xã khá, giỏi tiếp tục giữ vững và phát triển. Công tác phát triển hợp tác xã mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều ngành nghề, mô hình mới ra đời đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Sự quan tâm của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hợp tác xã còn hạn chế. Trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong nhiều hợp tác xã còn yếu, hoạt động của các hợp tác xã còn thiếu gắn bó với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và tổ chức.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ,tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về hợp tác xã cho cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội bằng nhiều hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay; tư vấn hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn từ tổ chức tín dụng, xúc tiến công nghệ, xúc tiến thương mại, liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể, tháo gỡ vướng mắc cho các hợp tác xã trong và sau thực hiện chuyển đổi.

- Đến ngày 01/8/2018, yêu cầu các địa phương hoàn thành dứt điểm công tác chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã nào không chuyển đổi theo quy định cần kiên quyết giải thể.

-Xây dựng, phát triển mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; bố trí lực lượng và thực hiện hỗ trợ hợp tác xã thực hiện kiểm toán để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các hợp tác xã.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm và 5 năm của tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham mưu xây dựng chính sách, hỗ trợ phát triển hợp tác xã báo cáo UBND tỉnh quý IV/2018. Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để hỗ trợ hợp tác xã theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật cũng như tình hình hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn; định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tập trung chỉ đạo các địa phương củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương tổ chức, thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; triển khai thực hiện tốt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” sau khi được phê duyệt. Trước mắt, trong năm 2018, phấn đấu mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 02 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu và mang tính đặc trưng của địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp;mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Tiếp tục theo dõi sát sao, nắm bắt tình hình chuyển đổi hợp tác xã và

hoạt động thực tế của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn để chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn xử lý, đề xuất phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã giải quyết các tranh chấp liên quan đến lợi ích của hợp tác xã.

­- Liên hệ chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các địa phương xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

- Chủ trì tổng hợp các nguồn chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã hiện có ở các sở, ngành, địa phương để xây dựng chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể của tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh trong quý IV/2018.

5.Sở Tài chính: Nghiên cứu, tham mưu đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và bố trí kinh phí hoạt động cho Quỹ. Tổng hợp tình hình nợ đọng của hợp tác xã để có hướng xử lý dứt điểm, tạo thuận lợi để hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu hỗ trợ hợp tác xã, liên minh hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, cạnh tranh.

7. Sở Công Thương: Tập trung hỗ trợ các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hội chợ thương mại.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình:Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chính sách tín dụng đi với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tích cực vận động, hỗ trợ hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội của địa phương, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện tốt chức ng,nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về hợp tác xã cho các cơ quan, tổ chức, nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với hợp tác xã; kịp thời thông tin, báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan khi có khó khăn, vướng mắc.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; xây dựng mô hình điểm “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

- Rà soát, củng cố hoặc giải thể, sáp nhập những hợp tác xã hoạt động hình thức, những hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả; nghiên cứu điều chỉnh quy mô hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp theo hướng tinh gọn về số lượng trên địa bàn xã, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành02/07/2018
        Ngày hiệu lực02/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Quảng Bình

           • 02/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực