Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xà hội giai đoạn 2016 - 2020 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020. Đhoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phấn đu đạt tổng thu ngân sách từ 5.000 tỷ đng tr lên, góp phn hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tnh Gia Lai lần thXV, nhiệm kỳ 2016 - 2020; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tnh Gia Lai khóa XI - Kỳ họp thứ bảy về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019, Ủy ban nhân dân tnh yêu cu giám đc các sở, thtrưởng các ban, ngành cp tỉnh; chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trin khai thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các s, ngành liên quan, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý thuê trên địa bàn.

- Phối hợp với các s, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp qun lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng; đề ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gkhó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước. Cụ thể:

+ Chủ động phối hp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sdụng đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để khai thác nguồn thu từ đất.

+ Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thtục hành chính thuế, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao cht lượng các hình thức hỗ trợ về thuế cho người nộp thuế. Thực hiện tuyên truyền, vận động doanh nghiệp mới thành lập áp dụng dịch vụ nộp thuế điện t, sử dụng hóa đơn điện tử; tchức tuyên dương kịp thời các tchức, cá nhân thực hiện tt nghĩa vụ thuế, tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

+ Chủ động trao đổi, động viên các doanh nghiệp lớn trên địa bàn để nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, theo dõi đôn đc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thu phát sinh; rà soát, đôn đốc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018 và nộp vào ngân sách các khoản thuế chênh lệch sau quyết toán thuế; thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.

+ Tăng cường công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua thanh kiểm tra; thực hiện tốt các kiến nghị, kết luận ca kiểm toán, thanh tra qua các năm nhằm chng thất thu ngân sách.

+ Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cưng chế nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng lớn; chủ động phối hợp cơ quan chức năng địa phương nhm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách năm 2019.

+ Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chỉ đạo của các cấp từ trung ương đến địa phương. Ngành thuế cần kịp thời xử lý và thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, không hoàn thành hoặc đạt kết quả thấp các nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc các sở, thủ trưng các cơ quan, ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế ca các tchức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mc đtạo điu kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó:

2.1. STài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Đồng thời, tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đt, cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhm thu, nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các mỏ đã được đấu giá và tham mưu kịp thời để y ban nhân dân tnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.

- Rà soát, kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Cung cấp cho cơ quan thuế dữ liệu liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản (cấp phép, sản lượng…) để quản lý thu, thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

- Rà soát điều chnh giá đất phù hợp với thực tế, đẩy mạnh công tác đấu giá đất để khắc phục tình trạng thất thoát trong lĩnh vực đất đai.

- Phối hp với các ngành liên quan đề xuất thu hồi các dự án quá hạn, không triển khai, hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí.

2.2. S Tài chính:

- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các quy định về việc thu các khoản phí, lệ phí, các quy định về giá đất cụ thể, hệ sđiều chỉnh, bảng giá các loại,... thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tnh, y ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu và phù hp vi thc tế, tránh thất thu về giá.

- Xác định các khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sdụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các chủ đu tư các dự án kp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các s, ngành liên quan xử lý các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước như: Tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của các cơ quan chức năng như xử lý bán tài sản, hàng hóa tịch thu, thu phạt vi phạm gian lận thương mại, phạt vi phạm hàng giả,...kịp thời, đúng quy định.

2.3. Kho bạc Nhà nước tnh:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp, S Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản kịp thời để các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế và điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đúng theo phân cp, tỷ lệ phân chia ngun thu theo quy định.

2.4. Công an tỉnh:

Chủ động phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật v thuế.

2.5. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi ca người tiêu dùng; đẩy mnh công tác phòng, chng buôn lậu và gian lận thương mại.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt tri, điện sinh khối,... của các tổ chức, cá nhân đang triển khai hoặc đã hoàn thành để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu thuế.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, gian lận, chây ỳ, nợ thuế lớn.

2.7. Sở Giao thông - Vận tải:

Phối hợp, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải của các tchức, cá nhân trên địa bàn cho cơ quan thuế đquản lý chặt chẽ, hiệu quả, chng thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách của địa phương; đánh giá tình hình thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách; đưa ra các giải pháp khắc phục những tn tại, hạn chế đhoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019.

- Chủ động thành lập

+ Các tổ chỉ đạo thu ngân sách nhằm chỉ đạo kp thời các cơ quan chức năng cấp huyện trong việc quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, chng thất thu, thu hi nợ đọng thuế.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các s, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phcăn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những quy định tại Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tchức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

- S Tài chính chủ trì, phi hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các sở, ban, ngành, các huyện, thành ph, thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; định kỳ vào ngày 30 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Tổng cục Thu
ế (b/c);
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn th;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Báo Gia
Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

              • 04/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực