Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Trong những năm qua, quán triệt và nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo và tổ chức giảng dạy, ôn luyện kiến thức, đảm bảo chương trình giáo dục đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện và hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa để tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được tổ chức vào các ngày 24, 25, 26, 27/6/2019. Để tổ chức Kỳ thi đúng Quy chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi trong toàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc Quy chế và hướng dẫn thi ở tất cả các khâu của Kỳ thi: công tác chuẩn bị cho kỳ thi, in sao đề thi, thanh tra, kiểm tra, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tốt nghiệp; đồng thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy và học, kế hoạch ôn thi của khối 12 các trường THPT. Đảm bảo chính xác, nghiêm túc, công bằng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12, tổ chức tốt việc ôn luyện kiến thức cho học sinh. Hoàn thiện các hồ sơ theo quy định cho học sinh dự thi.

- Quán triệt và tổ chức học tập Quy chế thi, hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi theo Quy chế. Căn cứ Quy chế và điều kiện thực tế của các đơn vị để thành lập điểm thi phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh; tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia nghiêm túc, an toàn. Tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh biết, đồng tình ủng hộ và phối hợp cùng Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi.

- Chỉ đạo các trường THPT, các điểm thi tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các sở giáo dục, các cơ quan chức năng có liên quan bảo đảm điều kiện sinh hoạt ăn, ở và đi lại cho các cán bộ làm thi, thí sinh dự thi, thanh tra, kiểm tra thi; các điều kiện để tổ chức thi tại điểm thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi. Tổ chức quản lý, bảo vệ đề thi, bài thi, các hồ sơ thi, bảo mật các tài liệu thuộc danh mục bí mật theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đủ, kịp thời kinh phí và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi.

- Duy trì chế độ trực chỉ đạo công tác thi, thường xuyên nắm tình hình các điểm thi để kịp thời xử lý những vấn đề xảy ra trong kỳ thi. Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày với Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với các Đoàn Thanh tra thi tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra thi, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công để tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

2. Các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công phối hợp công tác t chức thi

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Sơn La để chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sơn La an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi.

- Tổ chức phổ biến, học tập và quán triệt Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2019 tới các cán bộ tham gia làm thi.

3. Công an tỉnh

- Xây dựng phương án, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức công tác bảo vệ kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu của kỳ thi, các cán bộ làm công tác thi và các thí sinh.

- Chỉ đạo công an huyện, thành phố tạo điều kiện để các điểm thi sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của Ngành Công an phục vụ công tác thông tin, báo cáo, chỉ đạo thi khi hệ thống thông tin liên lạc của ngành thông tin, truyền thông có sự cố.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với các điểm thi có phương án chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, thí sinh tại các điểm thi, các khu vực diễn ra kỳ thi.

5. Sở Giao thông - Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngành Giao thông - Vận tải có phương án ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên làm công tác thi và các thí sinh đi thi trên các tuyến giao thông trước, trong và sau kỳ thi, đảm bảo an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngành Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các điểm thi có phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho Ban Chỉ đạo, các điểm thi trong toàn tỉnh.

7. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Sơn La

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đủ kinh phí, cấp phát, thanh toán kịp thời, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức kỳ thi. Không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí, chậm kinh phí cho tổ chức kỳ thi.

8. Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có phương án phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đảm bảo đủ nhu cầu điện, nước phục vụ các điểm thi và các ban của hội đồng thi.

9. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, về Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi; phản ánh kịp thời về các hoạt động tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm thi trên địa bàn chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nơi làm việc của điểm thi, an ninh trật tự tại khu vực tổ chức thi và các điều kin khác có liên quan đến kthi ở địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có điểm thi xây dựng phương án bảo vệ kỳ thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các điểm thi trên địa bàn.

- Tạo điều kiện để các đoàn kiểm tra, thanh tra thi hoàn thành nhiệm vụ.

- Chỉ đạo phổ biến rộng rãi Quy chế, hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia trên đài truyền thanh - truyền hình địa phương.

11. Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tnh Sơn La

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư s03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, đúng quy chế.

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đạt kết quả mục đích, yêu cầu. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thi tại các huyện, thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thanh tra, giám sát, tổ chức kỳ thi.

12. Các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức kỳ thi.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo thi TNTHPT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Sơn La;
- Công ty CP cấp nước Sơn La;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Các phòng: KT,TH,NC - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.50b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2019
Ngày hiệu lực21/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(20/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành21/04/2019
        Ngày hiệu lực21/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (20/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia Sơn La

           • 21/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực