Chỉ thị 08/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý về đất đai Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 6 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, theo đúng quy định pháp luật, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, ở một số quận, huyện, công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: tình trạng lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được chú trọng, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế; việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện đạt tỷ lệ chưa cao, nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên,...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do công tác lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, chưa kịp thời. Trong thời gian tới, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các Sở, ngành:

a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai, nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, hạn chế việc vi phạm pháp luật về đất đai;

b) Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho người dân và doanh nghiệp;

b) Nhanh chóng hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố, nâng cao chất lượng quy hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định của pháp luật; đồng thời, quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích sử dụng đất khác;

d) Tiếp tục rà soát các tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, để chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo triển khai chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm góp phần thực hiện cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 45/2022/QH15; xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất theo thứ tự ưu tiên, tập trung tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác định giá đất cụ thể đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư... để thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định;

e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, thống nhất, đảm bảo đưa vào vận hành, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai hiệu quả, phục vụ quản lý cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu thống nhất ở các cấp;

g) Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian, đúng quy định, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

h) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án;

i) Chỉ đạo thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các dự án trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Tăng cường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quản lý quỹ đất công theo đúng quy định. Tham mưu có hiệu quả cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương.

3. Giao Sở Xây dựng:

a) Tiếp tục hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn, phối hợp hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

b) Thực hiện theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ)

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

4. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kịp thời việc định giá đất. Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn thành phố theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Theo dõi tiến độ thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung thuộc thẩm quyền)

b) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực và nguồn lực tài chính để thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến độ theo chủ trương đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư, đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án, kiên quyết đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án không đảm bảo các quy định của pháp luật)

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

6. Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa những hành vi tiêu cực trong công tác quản lý đất đai. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho việc vi phạm lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không đúng quy định. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai tại các địa phương có dư luận chưa tốt.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn, đảm bảo tất cả các trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, trong đó quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương;

c) Tham mưu thực hiện tốt quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà trái phép;

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình, đấu nối trái phép các hạ tầng kỹ thuật (cầu, đường đi, cống thoát nước, điện, nước sinh hoạt...) để hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý (đặc biệt là tại các quận trung tâm thành phố như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng); thực hiện đúng quy định pháp luật về việc hiến đất làm đường giao thông nhằm tránh tình trạng hình thành khu dân cư tự phát hoặc hiến đất vì mục đích lợi ích cá nhân. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng hình thành khu dân cư mới trái phép;

đ) Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và nội dung chỉ đạo của Chính phủ về công tác quản lý đất đai tại điểm o mục 1 Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố;

e) Tổ chức việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; rà soát các quy hoạch trên địa bàn quản lý để điều chỉnh đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch và phù hợp với các quy hoạch cao hơn; công bố, công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để người dân tiếp cận; thực hiện việc quản lý đất đai chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

g) Lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, dân chủ và công bằng. Rà soát và báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án, công trình trọng điểm để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân;

h) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trên địa bàn quận, huyện quản lý mà không có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các tổ chức đoàn thể tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc phát hiện vi phạm, kiến nghị hoặc chuyển thông tin vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo nêu trên, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp xử lý đối với các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thành ủy - TT. HĐND thành phố (để b/c);
- CT UBND thành phố (1A);
- UBMTTQ Việt Nam TPCT;
- Quận ủy - Huyện ủy;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT. LTT

CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý về đất đai Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý về đất đai Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Việt Trường
        Ngày ban hành08/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý về đất đai Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý về đất đai Cần Thơ

              • 08/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực