Chỉ thị 08/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ XÂY DỰNG THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN KẾT HỢP CHẶT CHẼ VỚI THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG CHẮC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12-NQ/TW); Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; Đề án thành phần số 03 của Bộ Công an về “tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”; Kế hoạch số 136/KH-BCA-V05, ngày 17/3/2023 của Bộ Công an về thực hiện Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”.

Để công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Đề án thành phần số 03 của Bộ Công an về “Tăng cường, củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Chủ động, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phân công rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Chỉ thị này. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng cấp, UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực làm chủ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

3. Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của những người uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng chính trị, chuyên môn để cán bộ cơ sở có đủ năng lực làm nòng cốt tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, huy động lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác trao đổi, phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, thực hiện công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

5. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án thành phần số 03 của Bộ Công an về “Tăng cường, củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Cục V05-Bộ Công an (để b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Bắc Ninh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hương Giang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân Bắc Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành28/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân Bắc Ninh

              • 28/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực