Chỉ thị 08/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức giao đất cho thuê đất Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp, sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hầu hết các tổ chức, cá nhân đưa đất vào sử dụng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, tạo sức hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng có nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ xây dựng theo dự án đã được phê duyệt, sử dụng đất không đúng mục đích, để đất bị lấn, chiếm nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý kịp thời, tạo dư luận không tốt trong xã hội; lãng phí nguồn lực về đất đai, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai khi thu hút các dự án đầu tư mới vào tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai chặt chẽ, giúp nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu sử dụng đất, tránh việc tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ dự án, đất sử dụng không có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 2766/UBND-KTN ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn cấp huyện.

- Tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát tổng thể việc sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, trong đó lập danh sách tên công trình, dự án, chủ đầu tư, diện tích, diện tích đất đã đưa vào sử dụng, diện tích đất chưa đưa vào sử dụng, chậm sử dụng đất và các vướng mắc trong việc sử dụng đất; trên tinh thần không để sót các dự án triển khai xây dựng trên địa bàn; có giải pháp giải quyết xử lý từng trường hợp cụ thể, xác định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát, xử lý các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng đất không đúng mục đích, không sử dụng đất, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, xử phạt các trường hợp xây dựng công trình, dự án không có giấy phép xây dựng hoặc sai giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định); trường hợp vượt thẩm quyền thì kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng triển khai xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục về đầu tư, đất đai, vi phạm trật tự xây dựng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phải yêu cầu các chủ đầu tư đang triển khai công trình, dự án trên địa bàn cung cấp văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép về đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án theo tháng, quý để địa phương chủ động nắm bắt, theo dõi, quản lý, tránh tình trạng các dự án triển khai xây dựng trên địa bàn mà không có sự quản lý của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã.

- Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật Đất đai, Luật Xây dựng để tuyên truyền, vận động người đang sử dụng đất nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng đất và xây dựng công trình, đảm bảo đúng quy định của nhà nước.

- Tổ chức triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp.

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh) các công trình, dự án thực hiện có vi phạm và các trường hợp đã xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng theo thẩm quyền; thời gian báo cáo vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

b) Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013.

- Chủ động rà soát, thống kê các trường hợp không sử dụng đúng mục đích, chậm sử dụng đất, không đưa đất vào sử dụng, để đất bị lấn, chiếm, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND cấp huyện xử lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng triển khai xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục về đầu tư, đất đai.

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện về quản lý đất đai trong vùng dự án nếu để xảy ra vi phạm hoặc không cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

- Chủ động kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đã giao cho nhà đầu tư ở khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, trong đó làm rõ đất đã sử dụng, chưa sử dụng, kiến nghị UBND tỉnh các vấn đề có liên quan nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc thu hút đầu tư trong thời gian đến.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phối hợp với các đơn vị thực hiện nội dung Chỉ thị này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xử lý theo thẩm quyền; các trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, đề xuất hướng xử lý, kiến nghị UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư mà vi phạm pháp luật về đầu tư. Việc xử lý tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, làm việc với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để rà soát tổng thể các công trình, dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất; trên cơ sở đó, hướng dẫn các địa phương xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, làm việc với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc trong việc thuê đất để thực hiện dự án, nhất là dự án nông nghiệp đã được cấp có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này. Tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

6. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân nợ tiền thuê đất, nợ tiền sử dụng đất, chậm nộp thuế, bị cưỡng chế thuế; kiên quyết xử lý theo quy định, gửi kết quả xử lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

7. Sở Nội vụ

Trên cơ sở báo cáo kiến nghị về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương liên quan theo nội dung Chỉ thị này, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

8. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn.

- Phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính sách, pháp luật về đất đai để xử lý kịp thời, hiệu quả.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị này đến đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN498.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức giao đất cho thuê đất Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức giao đất cho thuê đất Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Văn Minh
        Ngày ban hành09/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức giao đất cho thuê đất Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý sử dụng đất tổ chức giao đất cho thuê đất Quảng Ngãi

              • 09/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực