Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 về tăng cường thực hiện công tác quy hoạch đến năm 2020 của tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 tăng cường thực hiện công tác quy hoạch đến năm 2020 Nam Định


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 30/5/2003 của UBND tỉnh Nam Định, các huyện, thành phố và hầu hết các sở, ngành đã xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2010; một số quy hoạch có tầm nhìn đến năm 2015, năm 2020. Nội dung các quy hoạch này đã góp phần quan trọng vào việc định hướng phát triển tổng thể và dài hạn của các cấp, các ngành, làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm và cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng các chương trình phát triển, các dự án thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội cả nước, vùng đồng bằng sông Hồng đã có nhiều yếu tố mới tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của tỉnh Nam Định. Mặt khác, sau khi Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngành thông qua Nghị quyết về các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 thì quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh đến 2020 cần thiết phải được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quy hoạch; nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2020; đưa công tác quản lý quy hoạch trên phạm vi toàn tỉnh vào nề nếp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiến hành ngay rà soát các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2020. Đảm bảo không có ngành, lĩnh vực nào thiếu quy hoạch.

- Đối với những sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã được UBND tỉnh cho phép rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới quy hoạch đến năm 2020 thì khẩn trương thực hiện, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Đối với những sở, ban, ngành, huyện, thành phố chưa thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới quy hoạch đến năm 2020, thì báo cáo UBND tỉnh cho phép để triển khai thực hiện;

- Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch theo đúng các quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ, có trách nhiệm :

- Khẩn trương nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp danh mục các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực thực hiện trong kế hoạch năm tiếp theo trình UBND tỉnh quyết định;

3. Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm cho công tác quy hoạch theo danh mục được UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn các thủ tục để thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

4. Tổ chức thực hiện:

- UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, Ngành thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai những quy hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền;

- Trước ngày 30/10 hàng năm, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban ngành đăng ký kế hoạch thực hiện quy hoạch năm tiếp theo của đơn vị, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện;

- Trước ngày 31/12 hàng năm, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành gửi báo cáo về tình hình thực hiện quy hoạch trong năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Trước ngày 31/01 của năm kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính gửi báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện quy hoạch của năm trước năm kế hoạch và dự kiến danh mục các quy hoạch thực hiện trong năm kế hoạch;

- Căn cứ vào danh mục các quy hoạch thực hiện trong năm kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và nguồn kinh phí bố trí cho công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện của các dự án quy hoạch, Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện;

- Trường hợp bổ sung nhiệm vụ quy hoạch ngoài kế hoạch đã được phê duyệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để tăng cường quản lý công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- Các đ/c CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 tăng cường thực hiện công tác quy hoạch đến năm 2020 Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 tăng cường thực hiện công tác quy hoạch đến năm 2020 Nam Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 tăng cường thực hiện công tác quy hoạch đến năm 2020 Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 tăng cường thực hiện công tác quy hoạch đến năm 2020 Nam Định

           • 16/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực