Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chỉ thị:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP cho các sở ngành, các đơn vị cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động kinh doanh vàng cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện đăng ký lại và tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn như: Hướng dẫn về thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ…

d) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng theo quy định.

đ) Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

a) Rà soát lại các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, có hoạt động sản suất, gia công, kinh doanh, mua bán vàng trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh lại theo quy định.

b) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức có nhu cầu sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

c) Phối hợp với các sở, ngành trong việc quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng.

3. Sở Công Thương.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng.

4. Sở Khoa học và Công nghệ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường theo tiêu chuẩn chất lượng quy định. Kiểm định phương tiện đo lường của các tổ chức kinh doanh vàng trên địa bàn.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Vĩnh Long.

a) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã có nhu cầu gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Chậm nhất ngày 31/7/2012, các huyện, thành phố báo cáo danh sách rà soát các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã có kinh doanh vàng trên địa bàn về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long để lập kế hoạch tổ chức hướng dẫn, tuyên tuyền.

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn mình quản lý theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

7. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

a) Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 10/7/2012, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sau ngày 10/01/2013, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp không được thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

b) Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sau ngày 25/5/2013, các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cấp không được hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c) Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau ngày 25/5/2013, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh không được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

d) Các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp được thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và phải có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 7 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

đ) Định kỳ hàng quý, năm, doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh vàng theo quy định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động kinh doanh vàng tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- NHNN CN tỉnh Vĩnh Long
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, 6.10.02

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2012
Ngày hiệu lực 18/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 18/07/2012
Ngày hiệu lực 18/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  • 18/07/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực