Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg và Kế hoạch số 37-KH/TU thực hiện Kết luận 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 Đổi mới giáo dục đáp ứng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Long An, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG NGÀY 22/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 37-KH/TU NGÀY 23/01/2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LONG AN THỰC HIỆN KẾT LUẬN 51-KL/TW NGÀY 29/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

Ngày 29/10/2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Kết luận số 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Kết luận 51).

Để triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận 51, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/01/2013 và nhằm quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Kết luận 51, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Tân An tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận Trung ương 6 khóa IX và Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 29/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An; Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT ngày 04/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Long An; Chương trình thực hiện Phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Đề án Hỗ trợ cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015; Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013-2015 và lộ trình đến 2020; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập; rà soát chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu xã hội. Tiếp tục chấn chỉnh việc đào tạo tại chức, từ xa, đào tạo liên thông, liên kết nhằm đảm bảo điều kiện mở lớp đúng quy định, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu người học. Khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu phí và sử dụng các loại phí không đúng mục đích; khắc phục những hạn chế, bất cập trong giáo dục và đào tạo.

d) Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học trong tỉnh, tách các trường nhiều cấp học đảm bảo theo phân cấp quản lý; đảm bảo hợp lý về quy mô, đạt yêu cầu về chất lượng. Tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Kiện toàn hệ thống Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng, đảm bảo hệ thống giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

đ) Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chuẩn trung học cơ sở. Đảm bảo tiến độ phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015. Tích cực phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề; tăng cường dạy và học ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chuẩn bị các điều kiện triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện phân cấp quản lý giáo dục, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục, xem đây là giải pháp quan trọng trong đổi mới công tác quản lý giáo dục. Chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học, triển khai thực hiện dạy học và tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình từng cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo. Chú ý chất lượng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngay từ cấp phổ thông.

g) Thực hiện quy hoạch nhân lực ngành Giáo dục tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú ý đào tạo giáo viên cho khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh, xây dựng chế độ chính sách phù hợp, có giải pháp thu hút đồng thời tạo chuyển biến cơ bản về việc giải quyết thuyên chuyển cho giáo viên vùng sâu, vùng khó khăn. Tập trung xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thực hiện Kết luận số 51-KL/TW.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực- giải quyết việc làm- giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 tỉnh Long An; Đề án phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020; Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020, giao nhiệm vụ dạy nghề cho các trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo các nội dung của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020”.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trường dạy nghề ngoài công lập; rà soát chất lượng dạy nghề, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu xã hội, khắc phục những hạn chế, bất cập trong dạy nghề. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề, xử lý kiên quyết các trường dạy nghề không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

d) Đầu tư xây dựng và đảm bảo dạy các nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế ở Trường Cao đẳng nghề Long An, Trường Trung cấp nghề Đức Hòa, Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười.

đ) Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề theo Đề án đào tạo giáo viên dạy nghề tỉnh Long An giai đoạn 2009-2015.

e) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị chuyên đề về giới thiệu các trường dạy nghề, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xây dựng kế hoạch thực hiện;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đầu tư trước.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan tăng đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề, nhất là xác lập quỹ đất, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phổ thông, dạy nghề theo hướng chuẩn hóa; đảm bảo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp phổ thông. Tiếp tục đầu tư nhằm giải quyết tình trạng trường xuống cấp ở vùng sâu, vùng khó khăn.

c) Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An, thu hút các dự án phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo tạo quan tâm đầu tư ngân sách, ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Kết luận 51 và các nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở, ngành khác: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kết luận 51 và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An

a) Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung của Kết luận 51, các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thực hiện Kết luận số 51-KL/TW bằng nhiều hình thức đa dang, phong phú.

b) Ưu tiên quỹ đất cho các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục tại địa phương

c) Tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện phổ cập trung học; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

d) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung giải quyết tình trạng trường học xuống cấp ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

đ) Tích cực thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

8. Chế độ báo cáo

Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tập trung trong năm 2013, định hướng năm 2014 và 2015 để tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình, định kỳ 6 tháng và một năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT và các UV.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học- VP.UBND tỉnh;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, SGDĐT, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 Đổi mới giáo dục đáp ứng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 Đổi mới giáo dục đáp ứng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 Đổi mới giáo dục đáp ứng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Long An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 Đổi mới giáo dục đáp ứng kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Long An

           • 16/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực