Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014; căn cứ tình hình thực tế về giáo dục và đào tạo của tỉnh; để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về giáo dục đào tạo đến năm 2015.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ GD&ĐT- Bộ Nội vụ; phối hợp với các huyện, thành phố điều chuyển kịp thời giáo viên tiểu học và THCS từ nơi thừa đến nơi thiếu đảm bảo cân đối đội ngũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thanh tra, chú trọng thanh tra đột xuất, tập trung vào các nội dung dễ xảy ra sai phạm như quản lý tài chính, tài sản, đặc biệt là việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đào tạo. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án, đề án đã được phê duyệt.

Triển khai thực hiện tốt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và dạy học. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) Đưa nội dung các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Hai không" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục.

Hoàn thành công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập THCS, đảm bảo tiến độ phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2, Kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến mới, rõ nét về chất lượng giáo dục các cấp, tập trung nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ trong các nhà trường. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, ngăn chặn bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức tốt các kỳ thi và xét tốt nghiệp các cấp. Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm GDTX-DN; triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020 và Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp. Triển khai các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đặc biệt bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ngoại ngữ các cấp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với nhà giáo.

4. Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tập trung huy động các nguồn lực thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015, đảm bảo theo đúng tiến độ, đồng thời nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

5. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học. Chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, phường, thị trấn huy động nguồn lực, tăng cường các điều kiện phục vụ dạy và học, quan tâm chăm lo phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn.

6. Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội thường xuyên hỗ trợ, phối hợp với chính quyền nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục có kết quả theo mục tiêu, nhiệm vụ của năm học.

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 2014 Bắc Giang

         • 30/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực