Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 về thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 Liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; năm 2013, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và Hội đồng Quỹ bảo trì địa phương đã tích cực triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện mô tô, xe máy. Tuy nhiên, kết quả thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh năm 2013 mới chỉ đạt 14,58% so với tổng số phương tiện hiện có của tỉnh.

Để thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ tại địa phương; bảo đảm thu đúng, thu đủ và công bằng đối với tất cả các đối tượng phải thu phí sử dụng đường bộ, tạo nguồn kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường địa phương theo quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tỉnh; UBND các xã, phường trong tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện):

- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013 của HĐND tỉnh quy định về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn, phải coi đây là nghĩa vụ tài chính của các đối tượng nộp phí và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thu ngân sách.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính huyện (thị xã, thành phố) kiểm tra, đôn đốc bộ phận tài chính các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện thu, nộp phí sử dụng đường bộ và trích để lại đơn vị theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện truy thu phí sử dụng đường bộ năm 2013 và tiếp tục triển khai thu phí năm 2014, bảo đảm công bằng đối với tất cả phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn.

2. UBND các xã, phường (UBND cấp xã)

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu phí sử dụng đường bộ đến từng hộ dân trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo bộ phận tài chính lập kế hoạch thu trong năm gửi Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tỉnh, trích nộp về tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tỉnh đúng quy định định kỳ hàng tháng; Đồng thời sử dụng hiệu quả phân thu để lại của địa phương và thực hiện chi bồi dưỡng kịp thời cho người trực tiếp thực hiện công tác thu phí sử dụng đường bộ nhằm động viên và khuyến khích tinh thần trách nhiệm những người tham gia công tác thu phí.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình trốn nộp phí sử dụng đường bộ, theo qui định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 điều 43 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện về việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ chậm, thu đạt tỷ lệ thấp hoặc không thực hiện thu phí sử dụng đường bộ tại địa phương.

3. Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính:

- Theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các địa phương công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô theo đúng quy định hiện hành.

- Hội đồng quản lý Quỹ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác thu phí sử dụng đường bộ đúng quy định; hàng năm lập kế hoạch thu, kế hoạch phân bổ Quỹ bảo trì đường bộ cho các địa phương trình UBND tỉnh quyết định.

- Thường trực Quỹ bảo trì đường bộ địa phương tỉnh định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thu phí sử dụng đường bộ của từng địa phương để có chỉ đạo kịp thời; cuối năm tổng kết, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương những địa phương (tập thể, cá nhân) thực hiện tốt đồng thời có hình thức phê bình, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành trách nhiệm được giao.

4. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các địa phương và Hội đồng Quỹ bảo trì địa phương tỉnh tổng số phương tiện mô tô, xe máy phát sinh hàng năm để bảo đảm thu đúng, thu đủ phí sử dụng đường bộ đối với tất cả các đối tượng phải thu;

Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp, hỗ trợ tổ dân phố, thôn, xóm kiểm tra, thống kê số lượng phương tiện mô tô, xe máy và tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ trên địa bàn;

5. Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ và nội dung Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin theo quy định, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Quỹ bảo trì địa phương tỉnh (Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Hội đồng Quản lý Quỹ ĐP;
- Công an tỉnh;
- Sở: GTVT, Tài chính;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH; báo Khánh Hòa;
- Website tỉnh, công báo tỉnh;
- Lưu: VT+HN, HB, HLe.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Khánh Hòa

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực