Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm chủ sở hữu và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND Quản lý vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp Ủy ban nhân dân Kon Tum chủ sở hữu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON T
UM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP

Trong thời gian qua, các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và kiểm soát viên đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp do Ủy ban nhân cấp tỉnh làm chủ sở hữu và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2014, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người được cấp có thẩm quyền cử làm đại diện chủ sở hữu và kiểm soát viên tại doanh nghiệp thực hiện tốt các công việc sau:

1. Quán triệt và thực hiện tốt Luật doanh nghiệp năm 2014; hệ thống, cập nhật đầy đủ các quy định của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương về doanh nghiệp nhà nước đang còn hiệu lực thi hành để tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

2. Sở Nội vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, thực hiện công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với viên chức lãnh đạo quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch, kiểm soát viên, giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng) theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; theo dõi, nhận xét, đánh giá viên chức lãnh đạo quản lý và cập nhật, lưu trữ hồ sơ hằng năm theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ ở công ty.

- Chủ trì, phối hợp với Sở ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Rà soát, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (nếu không còn phù hợp); tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công ty lập chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, danh mục các dự án đầu tư hàng năm; tổ chức thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì:

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trước khi Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính năm, phân phối hợp nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

- Giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết (nếu có) của công ty.

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua bán tài sản của công ty theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước để tiếp nhận tiền lương, thù lao, tiền thưởng của kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước tại công ty. Việc quản lý, chi trả, quyết toán và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lương của viên chức lãnh đạo quản lý công ty theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Kiểm tra định kỳ hàng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty.

6. Viên chức lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của kiểm soát viên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (kết hợp trong báo cáo công tác của cơ quan, đơn vị ) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
-
Thưng trực HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Các sở, ban, ngành thuộc UBND tnh;
- U
BND các huyện, thành ph;
-
Các Cty TNHH MTV thuộc tnh;
-
VPUB: + Chánh, các PCVP,
+ Các Phòng: TH, KTTH, KTN, VX, NC;
-
Lưu: Văn thư, TH3.

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND Quản lý vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp Ủy ban nhân dân Kon Tum chủ sở hữu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND Quản lý vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp Ủy ban nhân dân Kon Tum chủ sở hữu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành03/08/2015
        Ngày hiệu lực03/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND Quản lý vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp Ủy ban nhân dân Kon Tum chủ sở hữu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND Quản lý vốn nhà nước đầu tư và doanh nghiệp Ủy ban nhân dân Kon Tum chủ sở hữu

             • 03/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực