Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn năm 2016-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Yên Bái 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN GIAI ĐOẠN NĂM 2016 - 2020

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về tình hình thời tiết, thủy văn trong những năm tới sẽ có những diễn biến phức tạp, cần đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất..., đặc biệt là mưa lũ cường suất lớn, lũ ống, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra nhiều hơn; nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng.

Đchủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong đó cần làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để có biện pháp khắc phục, nhất là công tác nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai tại cơ sở... Thời gian hoàn thành công tác tổng kết trước ngày 15/4 hàng năm, báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tiếp tc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai, Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

3. Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo quy định tại Luật Phòng chng thiên tai năm 2013 và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; trong đó cơ cấu những thành viên thuộc các đơn vị có trách nhiệm liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

4. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Hướng dẫn, đôn đốc các s, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết ứng phó với bão mạnh, siêu o, nắng nóng, hạn hán kéo dài, lũ quét, rét đậm, rét hại...

- Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn Yên Bái theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời báo cáo các hiện tượng bất thường của thời tiết chỉ đạo, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

- Chỉ đạo rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai, trong đó cần chú trọng việc phối hợp và bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để huy động kịp thời khi có yêu cầu.

- Đẩy mạnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai, sự cố nhằm bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Phối hợp với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản trin khai có hiệu quả Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán cân bằng nước, xác định khả năng cung, cầu nước ở từng khu vực làm cơ sở cho các địa phương xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hp.

- Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đđề xuất các biện pháp ứng phó; chủ động cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho các cơ quan, địa phương.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát, cập nhật Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Đề án phù hợp với thực tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai như: Đầu tư củng cố, nâng cấp đê điều, hồ đập, hệ thống giám sát thông tin hồ chứa.

- Triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 (theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình, kết quả, hiệu quả, tính bền vững của các dự án đã đầu tư; chủ động rà soát, sắp xếp các dự án ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, lũ quét, lũ ống; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các dự án đầu tư dở dang còn thiếu vốn, hỗ trợ các địa phương đầu tư hoàn thành để đưa dân về ở, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tính toán cân bằng nước; rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chủ động điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cấp nước của từng vùng, từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chống hạn, cấp nước, đẩy mạnh áp dụng tưới công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nước; chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, hạn hán để chỉ đạo sản xuất hiệu quả, hạn chế thiệt hại.

- Phối hợp với các Sở Nội vụ, Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ phòng chống thiên tai và Quyết định Ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái.

8. Công an tỉnh: Chủ động xây dựng, thường xuyên rà soát, cập nhật phương án điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó với các tình huống xảy ra thiên tai lớn, đặc biệt là bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, động đất.

9. Sở Công thương:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các ngành có liên quan vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ, đồng thời góp phần phòng, chống hạn hán hiệu quả.

- Chỉ đạo các công ty khai thác Khoáng sản và các cơ quan liên quan rà soát lại quy hoạch và phương án bảo đảm an toàn các bãi thải các khu mỏ, hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình và khu dân cư lân cận, nhất là trong các tình huống xảy ra mưa lũ lớn.

10. Sở Xây dựng: Rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước có tính tới các tác động của biến đổi khí hậu; chỉ đạo cơ quan liên quan và các địa phương rà soát quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước, nhất là tại các đô thị, chủ động triển khai các phương án, giải pháp phù hợp nhằm khắc phục nhanh tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

11. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát triển bền vững. Các công trình giao thông qua vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai phải có phương án thiết kế, cải tạo nâng cấp đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu dân cư, đặc biệt tuyến đường giao thông qua vùng ngập lũ phải bố trí thoát lũ phù hợp, không gây cản trở thoát lũ (kể cả trong quá trình thi công); quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải khách, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong khi thiên tai xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến các đối tượng hoạt động trên sông, hồ.

12. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông triển khai dịch vụ tin nhắn trong việc truyền tin phục vụ chỉ huy điều hành về phòng chống thiên tai.

13. Sở Khoa học và Công nghệ: Ưu tiên phối hợp, tổ chức thực hiện các Đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 để củng cố, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê điều, hồ đập, di dời dân cư và các Chương trình, Đề án nhằm bảo đảm an toàn, góp phần phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai. Ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách cho khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tranh thủ, vận động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho các công tác phòng, chống thiên tai.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, thôn, bản). Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ quét và nắng nóng - hạn hán; báo cáo Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ quét và nắng nóng - hạn hán của tỉnh xong trước tháng 5 hàng năm.

- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, bản, người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và các vùng khó khăn để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

- Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

- Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khu hầm lò, khai thác mỏ, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, ven hồ, đồi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

- Rà soát chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt tại khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của đê điều, hồ đập, thiết bị, phục vụ cho xả lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động đối phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

16. Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết đchủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

17. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thiên tai, chủ động triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thlĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 đã được Chủ tịch tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Thường trực
y ban nhân dân tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, phó Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Yên);
- Thường trực PCTT tỉnh (Chi cục Th
ủy lợi và PCLB);
- Lưu: VT, NLN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Yên Bái 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Yên Bái 2016 2020
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Nguyên
        Ngày ban hành31/03/2016
        Ngày hiệu lực31/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Yên Bái 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Yên Bái 2016 2020

           • 31/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực