Chỉ thị 08/CT-VKSTC

Chỉ thị 08/CT-VKSTC năm 2017 về tăng cường thanh tra đột xuất đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chỉ thị 08/CT-VKSTC 2017 tăng cường thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực hình sự đã được thay thế bởi Chỉ thị 03/CT-VKSTC 2022 thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2022.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-VKSTC 2017 tăng cường thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực hình sự


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THANH TRA ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI CÁC VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Thời gian qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục được tăng cường, hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Viện kiểm sát nhân dân các cấp vẫn còn để xảy ra một số vi phạm; công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan vẫn còn chưa kịp thời, chưa nghiêm.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự, nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm các vi phạm, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị:

1. Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chđạo Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp mình tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, các Chthị, Quy chế, quy định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong lĩnh vực hình sự và lĩnh vực thanh tra.

2. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động phát hiện và báo cáo Viện trưng Viện kiểm sát nhân dân cấp mình để kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra các vụ việc trong lĩnh vực hình sự có dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền, như: Các vụ án do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đình chvụ án, bị can, bị cáo do không phạm tội hoặc đình chỉ không có căn cứ, không đúng quy định của pháp luật mà có khiếu nại, tố cáo hoặc kêu oan; các vụ án Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội (đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật); các trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát; các vụ việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp hoặc cấp trên yêu cầu tiến hành thanh tra đột xuất.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới theo quy định; tổng hợp, báo cáo về Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao các vụ án, bị cáo Tòa án nhân dân các cấp tuyên không phạm tội đã có hiệu lực pháp luật; các vụ án, bị cáo Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc Tòa án nhân dân cấp tnh xét xử phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra lại, xét xử lại nhưng sau đó cơ quan tiến hành tố tụng sơ thẩm cấp tnh hoặc cấp huyện đã đình chỉ do không phạm tội.

4. Thủ trưởng đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và của Viện kim sát nhân dân cấp dưới theo quy định, chủ động rà soát, phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực hình sự; kịp thời báo cáo số liệu, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nêu tại Điểm 2 Chỉ thị này về Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và là căn cứ để đánh giá công tác thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

5. Giao Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

5.1. Hàng tháng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm số liệu những vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự nêu tại Điểm 2 Chỉ thị này, chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tiến hành thanh tra đột xuất hoặc thanh tra lại khi xét thấy cn thiết.

5.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc nhận xét, đánh giá và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực hình sự nhưng được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, các chức danh tư pháp; được xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng; được nâng bậc lương.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này.

6.2. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ Chthị này để triển khai thực hiện trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự các cấp.

6.3. Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chthị này, kịp thời báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- VKS Quân sự Trung ương;
- VKSND cấp cao 1,2,3;
- VKSND cấp tỉnh;
- Lưu: VT, T
1.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-VKSTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2022
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-VKSTC

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-VKSTC 2017 tăng cường thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-VKSTC 2017 tăng cường thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực hình sự
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2022
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-VKSTC 2017 tăng cường thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực hình sự

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-VKSTC 2017 tăng cường thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực hình sự