Chỉ thị 09/2001/CT-UB

Chỉ thị 09/2001/CT-UB thực hiện biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2001/CT-UB Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Luật gia Việt nam tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2001/CT-UB

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 6 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 704/QĐ.UB ngày 24/08/1988 cho phép thành lập Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang. Đến nay, đã phát triển được 17 Chi hội, Huyện hội, Thành hội ở các cơ quan tỉnh, huyện và một số chi hội xã, phường với hơn 800 hội viên. Hội Luật gia tỉnh đã luôn luôn đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động quản lý nhà nước địa phương như: giúp UBND tỉnh ra Chỉ thị 12/CT giải quyết dứt nợ thuế nông nghiệp tồn đọng từ ngày giải phóng đến năm 1989; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; đề xuất các biện pháp quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; xây dựng các đề tài toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư và bài trừ mê tín dị đoan.

Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh còn giúp Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh trong việc đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho người nghèo và đối tượng chính sách, tham gia hòa giải ở cơ sở, tuyển chọn thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

Để Hội Luật gia Tiền Giang thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền địa phương vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt nam và Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy manh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt nam, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 06/6/2000 của Tỉnh ủy Tiền Giang về nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1/ UBND các cấp, Ban Tổ chức chính quyền, các cơ quan, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho việc xây dựng, nâng cao nhận thức, phát triển tổ chức Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang cụ thể như sau:

-Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia và xác định Hội Luật gia thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.

-Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính- Vật giá căn cứ chức năng quyền hạn của mình phối hợp với Hội Luật gia tình đề xuất giải quyết các vấn đề về cán bộ chuyên trách, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ hiện hành của Nhà nước tương xứng với vị trí của Hội luật gia trong giai đoạn mới.

- Nơi đã có tổ chức Hội, Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp...) tạo điều kiện thuận lợi, giao nhiệm vụ cụ thể để Hội Luật gia tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích của điều lệ Hội. Cần rút kinh nghiệm các chi hội hoạt động tốt như chi hội luật gia Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Luật gia huyện Cái Bè, thị xã Gò Công, Tân Phước, vv.. để nhân ra diện rộng.

2/ Cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện mà chưa thành lập tổ chức Hội Luật gia cần hỗ trợ và tạo điều kiện tổ chức thành lập chi hội.

3/ Kinh phí hoạt động của Hội Luật gia được thực hiện theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương xem xét đưa vào dự trù chung của mình để cơ quan tài chính căn cứ vào chế độ tài chính hiện hành phân bổ. Đồng thời giúp Hội Luật gia vận động các nguồn thu theo điều lệ qui định để tự trang trải một phần kinh phí hoạt động của Hội.

4/ Hội Luật gia phải xây dựng các đề tài, chương trình công tác độc lập hoặc lồng ghép hoạt động của Hội với các cơ quan, ban ngành có liên quan như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; UBND các địa phương; Ban Tổ chức chính quyền, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục Đào tạo, Trường Chính trị vv... để hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ pháp lý của địa phương.

5/ Hội Luật gia cần nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động nhằm đóng góp tích cực cho công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp đảm bảo tính dân chủ góp phần cùng Nhà nước thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hội cần tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật trong cơ quan nhà nước và nhân dân; tư vấn giúp nhân dân, nhất là dân nghèo, vùng sâu, gia đình chính sách và thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06/2001/CT.TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10-CT/ TU của Tỉnh ủy.

6/ Tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ xã, ấp, đi đôi với phát triển chi hội ở xã, phường, thị trấn để làm nòng cốt

trong thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu thực hiện hương ước, tham gia xây dựng xã, ấp văn hóa, vv..

7/ Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện thành phố Mỹ tho và thị xã Gò công phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND (Báo cáo)
- Các Sở ban ngành tỉnh,
- UBND các huyện,
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Xuân Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2001
Ngày hiệu lực11/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 09/2001/CT-UB Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Luật gia Việt nam tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2001/CT-UB Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Luật gia Việt nam tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýHuỳnh Xuân Việt
        Ngày ban hành11/06/2001
        Ngày hiệu lực11/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2001/CT-UB Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Luật gia Việt nam tỉnh Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2001/CT-UB Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Luật gia Việt nam tỉnh Tiền Giang

           • 11/06/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực