Chỉ thị 09/2003/CT-UB

Chỉ thị 09/2003/CT-UB về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2003/CT-UB triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng dự toán thu chi ngân sách


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/CT-UB 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003

Năm 2003 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Pháp lệnh Thủ đô và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.

Tư tưởng chỉ đạo Kế hoạch năm 2003 là : Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã có; bám sát 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷ, với tinh thần chủ động, nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt, tập trung, khẩn trương và hiệu quả hơn; tăng cường huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo sự chuyên biến rõ rệt hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng và tạo đà cho thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.

Năm 2003 tiếp tục thực hiện "Năm giải phóng mặt bằng, năm giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở".

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2003  đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 8 (khóa XII), UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc thành phố quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau :

1. Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003; Nghị quyết số 09 - NQ/TU ngày 08/01/2003 của Thành uỷ Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2003; các Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ số 33/2003/NQ-HĐ ngày 13 tháng 02 năm 2003 của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003.

2. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách được giao; các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện khẩn  trương giao ngay kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của đơn vị để điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng nội dung và tiến độ đề ra. Năm 2003 cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau : Đẩy mạnh công tác qui hoạch; xây dựng đồng bộ các cơ chế, qui chế, chính sách và giải pháp  huy động  mọi nguồn lực, tạo vốn cho đầu tư phát triển; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển những ngành, những sản phẩm chủ lực phù hợp lợi thế nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế Thủ đô; chỉ đạo chặt chẽ thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; làm tốt công tác sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước, các hợp tác xã sau chuyển đổi; hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển, triển khai tích cực GPMB, chủ động tạo quĩ nhà và thực hiện tái định cư theo qui hoạch và kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ 9 cụm công trình trọng điểm; tăng cường kỷ cương, văn minh đô thị; giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; chủ động triển khai kế hoạch tổ chức Sea games 22; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quan tâm đào tạo nghề chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở gắn với tăng cường quản lý, nâng cao kỷ cương trong mọi lĩnh vực hoạt động của Thủ đô.

3. Tập trung quản lý, điều hành ngân sách có hiệu quả và đúng pháp luật. Tích cực huy động vốn cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Về thu ngân sách : Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố và các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách do Thành phố giao; tăng cường đôn đốc công tác thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng nguồn thu. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng để đẩy mạnh chống buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế, nợ đọng thuế nhằm chống thất thu ngân sách; tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế trên địa bàn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đúng qui định của pháp luật.

Ngay từ đầu năm, thực hiện việc ủy nhiệm thu cho 129 xã, Thị trấn và thí điểm uỷ nhiệm thu cho 7 phường của 7 quận. UBND các quận, huyện cần tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai nhiệm vụ thu đạt hiệu quả, đúng pháp luật.

Để bổ sung vốn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, năm 2003 cần đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND các quận, huyện, giám đốc các Sở có dự án đấu giá quyền sử dụng đất được thành phố giao hoặc chấp thuận cho phép thực hiện đấu giá phải trực tiếp đôn đốc chỉ đạo triển khai nhanh, hiệu quả, đúng qui định. Sở Địa chính Nhà đất là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc công tác này. Các dự án có liên quan khi  phê duyệt quyết định đầu tư phải ghi rõ các hạng mục triển khai từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất để các đơn vị tích cực triển khai thực hiện mục tiêu của thành phố. Hoàn thành việc thu tiền ứng từ ngân sách cho xây nhà tái định cư để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển.

Sở Tài chính Vật giá chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô trình UBND thành phố trước quí III/2003 để trình HĐND Thành phố thông qua, báo cáo Chính phủ cho phép triển khai.

- Về chi ngân sách :

+ Chi thường xuyên :

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố, căn cứ dự toán được giao, tiến hành phân bổ và lập dự toán chi tiết các nhiệm vụ chi theo mục lục ngân sách gửi Sở Tài chính vật giá làm căn cứ cấp phát trong năm. Trong quá trình thực hiện dự toán, phải phân bổ đủ kinh phí thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003; nếu phát sinh nhiệm vụ phải chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chỉ trong dự toán được giao.

UBND các quận, huyện phân bổ ngân sách phải đảm bảo phân bổ đúng và đủ mức chi phí cho các mục tiêu về y tế, giáo dục, đào tạo; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương mới; tập trung các vấn đề bức xúc về dân sinh; cấp thoát nước, duy trì môi trường đô thị, đường làng ngõ xóm, chiếu sáng ngõ xóm; đảm bảo mức hỗ trợ kinh phí cho các xã phường, thị trấn; đảm bảo chi hỗ trợ an ninh quốc phòng... Các quận, huyện phải phấn đấu tăng thu ngân sách để điều hành nhiệm vụ chi : nếu thu không đạt dự toán phải giảm chi tương ứng.

+ Chi đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản và sự nghiệp có tính chất XDCB :

Năm 2003, bố trí ngân sách cho đầu tư phát triển của thành phố được tập trung vào các mục tiêu : phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đầu tư cho 9 cụm công trình trọng điểm và phục vụ GPMB; đầu tư phục vụ tổ chức Sea games 22, chuyển hướng đầu tư tập trung vào nội thành sang quan tâm đầu tư ra vùng ven nội và ngoại thành; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, môi trường; giải quyết các vấn đề dân sinh - xã  hội bức xúc; hỗ trợ các công trình an ninh, quốc phòng.

Không đưa vào kế hoạch các dự án chưa có trong qui hoạch, các dự án chưa đủ thủ tục; trường hợp đặc biệt phải báo cáo UBND thành phố và chỉ được giao kế hoạch khi có ý kiến đồng ý của UBND Thành phố.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chỉ đạo củng cố nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Ban quản lý dự án; tăng cường kiểm tra chất lượng, giám sát và đánh giá dự án đầu tư ở tất cả các dự án, cùng chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành kế hoạch được giao. Chủ đầu tư phải định kỳ gửi báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo qui định tại Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ vào ngày 15 tháng cuối quí cho các cơ quan được phân công giám định đầu tư tại quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND thành phố và gửi về thành phố qua đầu mối Sở Kế hoạch và đầu tư. Các đơn vị không hoàn thành báo cáo kết quả đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư năm 2002 thì chưa được nhận kế hoạch thành phố giao. Các dự án phát sinh vượt tổng mức đầu tư được duyệt, chủ đầu tư và cấp trên trực tiếp chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân và kiểm điểm trách nhiệm trước UBND thành phố và chỉ được triển khai tiếp khi được UBND thành phố cho phép. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán có chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ được giao; những dự án có GPMB phải làm rõ phương án GPMB, tái định cư ngay khi lập dự án thì mới được xem xét phê duyệt quyết định đầu tư. Các đơn vị tư vấn không đảm bảo chất lượng và tiến độ, phần kinh phí tư vấn phát sinh đơn vị tư vấn sẽ không được thanh toán và chủ đầu tư, cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Các Sở, Ban, Ngành, Quận, huyện, các chủ đầu tư và cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư thực hiện nghiêm Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/2003/CT-UB ngày 26 tháng 2 năm 2003 của UBND thành phố về việc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ 31/12/2001 trở về trước; đồng thời tập trung hoàn thành quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao trong năm 2002.

Những Quận, Huyện được Thành phố giao vốn để thực hiện đầu tư theo phân cấp mà chưa có đủ danh mục dự án cần khẩn trương lập danh mục dự án và làm thủ tục thoả thuận qui mô dự án theo Quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND thành phố.

Các dự án thuộc diện phân cấp cho UBND các Quận, Huyện và uỷ quyền cho các Sở quyết định đầu tư, trong quá trình thực hiện nếu vượt mức đầu tư được phân cấp, chủ đầu tư và cấp trên của chủ đầu tư phải báo cáo và giải trình rõ nguyên nhân với UBND thành phố và chỉ được trình phê duyệt lại khi có sự đồng ý của UBND Thành phố.

Các dự án trọng điểm, dự án xây nhà phục vụ tái định cư, dự án phục vụ Sea games 22 phải thực hiện giao ban hàng tháng và báo cáo tiến độ về UBND Thành phố. Ban chỉ đạo GPMB thành phố, các Quận, Huyện, các chủ đầu tư dự án có GPMB xây dựng kế hoạch GPMB cụ thể từng tháng, tổ chức giao ban hàng tuần và kịp thời báo cáo về tình hình GPMB với UBND Thành phố. Việc cấp phát vốn giải phóng mặt bằng các dự án được giao kế hoạch thực hiện theo tiến độ thực tế, không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án nhưng không vượt tổng mức chi cho GPMB được cấp có thẩm quyền duyệt.

Hàng quí Sở Địa chính nhà đất tổng hợp báo cáo UBND thành phố về tình hình cân đối quĩ nhà tái định cư để UBND thành phố xem xét quyết định. Quĩ phát triển nhà ở thành phố phối hợp với Sở Địa chính Nhà đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá và các Sở, ngành liên quan xây dựng đề án  tăng cường quản lý quĩ nhà và vốn ngân sách ứng cho xây nhà tái định cư trình Thành phố trước ngày 15 tháng 3 năm 2003.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Quận, Huyện nghiêm túc thực hiện đúng những qui định của Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 16/7/2002 của UBND thành phố qui dịnh về thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư và xây dựng.

Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc nhà nước thành phố chủ  động chuẩn bị, đảm bảo cấp vốn kịp thời cho các dự án đã được thành phố giao kế hoạch ngay từ đầu năm.

Sở Tài chính Vật giá nghiên cứu trình UBND, HĐND thành phố  Đề án phân cấp ngân sách, phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho các Quận, Huyện cùng với việc thực hiện Luật ngân sách Nhà nước.

- Việc chi tiêu ngân sách phải thực hiện đúng định mức, chính sách, chế độ. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải nghiêm túc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí. Sở Tài chính Vật giá, Thanh tra Nhà nước thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ chi tiêu hội nghị, tổng kết, tiếp khách, định mức sử dụng điện thoại, mua sắm các trang thiết bị đắt tiền... ở các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn : báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chấp hành sai chế độ qui định.

- Thực hiện công khai ngân sách Nhà nước ở tất cả các cấp ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện giám sát đối với các khoản thu, chi ngân sách; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn các đơn vị thực hiện công khai ngân sách theo đúng chế độ qui định.

4. Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách đã được HĐND Thành phố phê duyệt, các Sở : Kế hoạch và đầu tư, Tài chính Vật giá, Khoa học Công nghệ Môi trường hướng dẫn các ngành, các cấp, các đơn vị thuộc thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chống tư tưởng bao cấp; thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu; nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

5. Các Sở, Ngành trong lĩnh vực Thương mại, Công nghiệp, Nông nghiệp, Du lịch tập trung làm tốt công tác dự báo thị trường, thường xuyên cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng hệ thống đại lý và phân phối. Các Sở, Ngành, Quận, Huyện tích cực triển khai Đề án đổi mới, sắp xếp nâng cao hiệu quả các DNNN, đảm bảo đến năm 2005 giảm 50% số DNNN của thành phố quản lý. Đầu tháng 4/2003, sở Công nghiệp trình UBND thành phố chỉ tiêu và biện pháp thực hiện nâng cao tỷ lệ đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan để triển khai việc đặt Văn phòng đại diện của Hà Nội tại Mỹ và Nhật Bản trong quí III/2003.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, UBND các Huyện tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu Đề án xây dựng công viên nông nghiệp công nghệ cao, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng gắn liền với chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an Thành phố và các quận, huyện xây dựng chỉ tiêu và biện pháp cụ thể để thực hiện giảm các tệ nạn xã hội: giảm người nghiện ma tuý, giảm mại dâm...Phối hợp với UBND các Quận, Huyện xây dựng Đề án để thực hiện giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tập trung giảm mạnh ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao: Sóc Sơn, Đông Anh. UBND huyện Sóc Sơn chủ trì phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu Đề án giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo tại Sóc Sơn trình UBND Thành phố trong tháng 3/2003.

8. Sở Giao thông Công chính phối hợp với Công an Thành phố, Công an các Quận, Huyện xây dựng chỉ tiêu và biện pháp cụ thể để thực hiện giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tổ chức tốt giao thông phục vụ SeaGames 22 trình UBND Thành phố trong quý 1 năm 2003; chỉ đạo mở rộng xã hội hoá thu gom và vận chuyển một phần rác thải; đảm bảo văn minh đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng trạm cấp nước ở quận Thanh Xuân, chuẩn bị xây dựng nhà máy cấp nước từ nguồn nước mặt.

9. Sở Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, Quận, Huyện liên quan xây dựng phương án cụ thể tham gia và tổ chức Sea Games 22 tại Hà Nội trình Thành phố vào đầu tháng 4 năm 2003.

10. Sở Địa chính Nhà đất chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, Quận Huyện liên quan đẩy mạnh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở trên địa bàn Thành phố, tiếp tục thu hồi đất sử dụng sai mục đích và để hoang hoá.

11. Quý I/2003, Ban Tổ chức Chính Quyền Thành phố xây dựng Đề án thí điểm tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng sản xuất kinh doanh ở 1-2 Sở chuyên ngành của Thành phố; chủ trì phối hợp với Sở Địa chính Nhà đất trình Thành phố phương án củng cố bộ máy quản lý nhà đất từ Thành phố xuống xã, phường để quản lý chặt chẽ đất đai, quản lý hiệu quả thị trường bất động sản.

12. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện phải điều hành công việc sâu sát, chỉ đạo các đơn vị và cán bộ xử lý công việc nhanh, hiệu quả theo tinh thần khẩn trương, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các Quận, Huyện phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch trên một số lĩnh vực chủ yếu: sản xuất, đầu tư xây dựng, thu -chi ngân sách, xuất nhập khẩu, thực hiện các chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm vào ngày 15 của tháng báo cáo. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Cục Thống kê Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội và các Sở, Ngành liên quan cần phối hợp tổ chức tốt quy trình thu thập và xử lý thông tin, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác theo hệ thống chỉ tiêu quy định về UBND Thành phố trước ngày 22 hàng tháng.

13. Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan theo dõi, định kỳ báo cáo UBND Thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2003 và quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc vốn ngân sách Thành phố của các đơn vị trực thuộc Thành phố và các điển hình tốt trong phong trào thi đua năm 2003.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện tốt các nội dung trên, tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong công tác quản lí điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2003./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2003
Ngày hiệu lực03/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 09/2003/CT-UB triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng dự toán thu chi ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2003/CT-UB triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng dự toán thu chi ngân sách
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2003/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành03/03/2003
        Ngày hiệu lực03/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2003/CT-UB triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng dự toán thu chi ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2003/CT-UB triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng dự toán thu chi ngân sách

           • 03/03/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực