Chỉ thị 09/2005/CT-UB

Chỉ thị 09/2005/CT-UB (về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã) do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chỉ thị 09/2005/CT-UB công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 3303/QĐ-UBND 2015 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2005/CT-UB công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện Đắk Lắk


UBND TỈNH DAKLAK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2005/CT-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 04 năm 2005

 

CHỈ THỊ

(VỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN, BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN VÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ)

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Hội đồng phối hợp), đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, phường, thị trấn là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh. Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi tách 2 tỉnh DakLak, DakNông và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các cấp, các ngành của tỉnh đã tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp, báo cáo viên pháp luật các cấp cũng như đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, ngoài việc củng cố, kiện toàn xong Hội đồng phối hợp của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; toàn tỉnh mới chỉ có 6 huyện, thành phố hoàn thành việc củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp, 7 huyện, thành phố ra quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp mình và 4 huyện thành lập được đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã. Trong số đó, vẫn còn không ít Hội đồng phối hợp và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu quả, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Để đẩy mạnh củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã theo tinh thần Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; và Công văn 88-CV/TU ngày 09/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, đồng thời triển khai có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ năm 2003-2007 (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng tư pháp tham mưu cho UBND các huyện, thành phố nơi chưa thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động Hội đồng phối hợp và báo cáo viên pháp luật cấp huyện khẩn trương triển khai ngay việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đối tượng này theo tiêu chuẩn, số lượng quy định, đảm bảo hoàn thành trước Quý III/2005.

- Phối hợp với UBND các cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp hàng năm đồng thời cung cấp đầy đủ các đề cương, tài liệu, bản tin ngành cho đối tượng này để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tham mưu cho Hội đồng phối hợp của tỉnh theo dõi, nắm tình hình, kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh cũng như của Hội đồng phối hợp cấp huyện; chỉ đạo các Phòng tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp và UBND cùng cấp theo dõi, quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại địa phương mình.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định đảm bảo chế độ, kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp và đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột:

- UBND các huyện nơi chưa tiến hành củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp và báo cáo viên pháp luật cấp huyện cần nhanh chóng triển khai công tác này theo đúng tiến độ đề ra; đồng thời tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý khẩn trương thực hiện việc xây dựng, củng cố lực lượng tuyên truyền viên pháp luật tại xã, phường, thị trấn theo đúng số lượng, tiêu chuẩn đã nêu tại điểm 2 Mục I Phần C tại Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 99/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh DakLak); đảm bảo hết Quý III/2005, tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh hoàn thành việc xây dựng và củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương mình để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

- Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tùy theo điều kiện địa phương hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho các tuyên truyền viên pháp luật của địa phương thực hiện nhiệm vụ.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật làm việc, công tác cần động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, thời gian, đảm bảo về kinh phí để các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị đạt hiệu quả.

4. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cần đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và thường xuyên tự học tập, nghiên cứu kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành để thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác.

5. Sở Tài chính:

Có trách nhiệm đảm bảo cân đối ngân sách, chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp kịp thời bố trí kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp và báo cáo viên pháp luật các cấp trong toàn tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương, chủ động triển khai nhằm thực hiện tốt Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (thay b/c);
- BTV. Tỉnh ủy (thay b/c);
- TT. HĐND tỉnh (thay b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan;
- Chủ tịch HĐND, TT. HĐND các huyện thành phố;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Lưu NC, VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2005
Ngày hiệu lực21/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2015
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 09/2005/CT-UB công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2005/CT-UB công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Văn Lạng
        Ngày ban hành21/04/2005
        Ngày hiệu lực21/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2015
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 09/2005/CT-UB công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2005/CT-UB công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện Đắk Lắk