Chỉ thị 09/2006/CT-UBND

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2006/CT-UBND thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/CT-UBND

Đông Hà, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và tập thể; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp Nhà nước và UBND các huyện, thị xã đã tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực, cụ thể:

Việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, tài sản công... đã bám sát các chế độ, định mức chi tiêu Nhà nước quy định. Công tác lập dự toán, phân bổ, sử dụng, quyết toán ngân sách Nhà nước và chế độ công khai tài chính; quản lý đầu tư và xây dựng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng qui trình, qui định của pháp luật. Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài nguyên được quan tâm hơn và đúng mục đích được giao. Các doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và bảo toàn vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trong tiêu dùng của nhân dân: Nhiều làng, xã đã xây dựng hương ước với những tiêu chí lành mạnh, thiết thực, khuyến khích cộng đồng nhân dân tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng. Một số cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tiết kiệm kinh phí, đúng mục đích, đạt hiệu quả, khắc phục các khiếm khuyết trong quản lý kinh phí.

Tuy nhiên, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa cao, tình trạng lãng phí tiền, tài sản của nhà nước vẫn còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực, như: Quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư XDCB, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, khai thác sử dụng tài nguyên, sử dụng vốn tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, khởi công, khai trương, khánh thành, hoặc sử dụng xe đưa đón không đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguyên nhân là do một số Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chưa quán triệt đầy đủ yêu cầu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nên chưa tích cực triển khai chỉ đạo, thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách quyết liệt và thường xuyên; công tác giáo dục, phổ biến tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách Nhà nước, trách nhiệm cá nhân đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

Để khắc phục tình trạng trên, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiến hành tổ chức quán triệt một cách đầy đủ, sâu rộng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 và Kế hoạch tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND tỉnh số 675/KHHĐ-UBND ngày 31/3/2006, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước rà soát và bổ sung kế hoạch, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí các nội dung chi tiêu thường xuyên sát đúng với thực tế, phù hợp với khả năng ngân sách, không vượt dự toán đã phân bổ. Tiết kiệm trong mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Có biện pháp cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, quản lý sử dụng điện, nước, điện thoại, xăng dầu, vật tư, văn phòng phẩm, chấn chỉnh việc dùng phương tiện đưa đón cán bộ không đúng quy định ... Có chế tài đối với những cá nhân, tập thể nếu làm mất mát, hư hỏng, lãng phí tài sản công. Triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính Nhà nước. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quy hoạch, quản lý quy hoạch nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và tổng dự toán. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy chế tổ chức đấu thầu, xét thầu; nghiêm cấm tình trạng chạy thầu, thông thầu.

Các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thi công, nghiệm thu khối lượng, thanh toán vốn đầu tư XDCB, tránh tình trạng dồn vào cuối năm, tìm cách chạy vốn. Không thanh toán khi chưa có đầy đủ thủ tục theo quy định. Trong quá trình đầu tư nếu phát hiện có sai phạm phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình, dự án xây dựng các tuyến giao thông, đầu tư bằng nguồn vốn do địa phương phê duyệt và quản lý đầu tư thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đồng thời khuyến khích các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc các nguồn vốn khác thực hiện theo phương châm trên.

Thủ trưởng các cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng thất thoát, lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án đầu tư do đơn vị mình phê duyệt, quản lý và thực hiện.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ kết quả kê khai quản lý trụ sở làm việc hàng năm để thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc hiện có cho cán bộ công chức, viên chức theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Không cấp thêm đất, không bố trí xây dựng trụ sở làm việc khi chưa hoàn thành việc sắp xếp sử dụng theo đúng tiêu chuẩn diện tích đã có. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với diện tích trụ sở dôi dư của các cơ quan, đơn vị.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp cụ thể để triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bao gồm: Đất đai, khoáng sản, nguồn nước, rừng và các loại tài nguyên khác. Xây dựng đề án khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tái chế, tái sử dụng tài nguyên và các nguồn năng lượng có thể tái tạo được.

6. Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiểm tra các quy định về quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động của các cơ quan đơn vị. Thực hiện tinh giản biên chế đối với các công chức, viên chức không đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, hoặc sức khoẻ yếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng lãng phí lao động; việc thanh toán làm thêm giờ phải đảm bảo theo đúng Luật Lao động.

7. Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước có biện pháp quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn điều lệ, vốn huy động trên cơ sở bảo đảm an toàn và phát triển vốn. Nghiên cứu biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm chủ động nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá dịch vụ để phát triển bền vững.

Các khoản chi phí giá thành trực tiếp và giá thành toàn bộ sản phẩm đều phải có định mức chi tiết và hàng năm phải có biện pháp để hạ giá thành từng khoản mục chi phí đó.

8. Sở Tư pháp, Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện các giải pháp, biện pháp thiết thực, hữu hiệu tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức tang lễ, cưới xin, mừng thọ, mừng nhà mới, các lễ hội của họ tộc, của làng, xã. Cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu, có ý thức tiết kiệm và vận động gia đình, người thân thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, không xa hoa lãng phí gây tốn kém tiền, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức xã hội vận động toàn dân hưởng ứng và có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của các tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2006
Ngày hiệu lực02/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2006/CT-UBND thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2006/CT-UBND thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành23/05/2006
        Ngày hiệu lực02/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2006/CT-UBND thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2006/CT-UBND thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Quảng Trị

           • 23/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực