Chỉ thị 09/2009/CT-UBND

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở do tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 470/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo. Tất cả 7 huyện, thị xã đã thành lập hội đồng khoa học và công nghệ, để tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã về phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn. Nhiều huyện, thị xã và một số Sở, ban, ngành đã triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, sản xuất và đời sống.

Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã có sự phối kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về đo lường - chất lượng, thanh tra, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, phổ biến kiến thức pháp luật về khoa học và công nghệ và thông tin khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ tại một số Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, đặc biệt việc triển khai ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng đề tài, dự án khoa học và công nghệ hàng năm được các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã triển khai không nhiều, kinh phí sự nghiệp khoa học phân bổ cho các huyện, thị xã có tỷ lệ giải ngân thấp. Cơ chế phân cấp, phối hợp trong công tác quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã chưa thật sự rõ nét, gây khó khăn cho việc phối kết hợp giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã.

Để góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tổ chức triển khai ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, sản xuất và đời sống:

a) Thành lập, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, để tư vấn cho Thủ trưởng Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã về phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, các biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

b) Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình và hướng dẫn chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ; chọn lựa các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, để áp dụng vào quản lý, sản xuất và đời sống ở các địa bàn do Sở, ban, ngành, huyện, thị xã quản lý.

c) Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã là đầu mối theo dõi, giám sát và phối hợp với các tổ chức nghiên cứu phát triển triển khai đề tài, dự án cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã (sau đây được gọi chung là đề tài cấp cơ sở) để tạo cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần giải quyết những nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của Sở, ban, ngành, huyện, thị xã cần có sự tác động, hỗ trợ tích cực của khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, sản xuất và đời sống.

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng quy định để triển khai thực hiện các hoạt động, dịch vụ khoa học và công nghệ (như tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm nghiệm, bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật...) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý.

2. Phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ ở huyện, thị xã gắn với các chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong các lĩnh vực:

a) Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chủ động và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức chỉ đạo thực thi pháp luật; thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi, thống kê tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng, đo lường đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

b) Thanh tra khoa học và công nghệ: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm đầu mối phát hiện, đề xuất với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Thanh tra, Công an và Quản lý thị trường tại các huyện, thị xã triển khai công tác thanh tra về khoa học và công nghệ trên địa bàn, thực hiện xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, an toàn bức xạ, vệ sinh an toàn thực phẩm... theo thẩm quyền.

3. Thực hiện thống kê, báo cáo và thông tin khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã là đầu mối tiếp nhận nguồn tư liệu khoa học và công nghệ và triển khai thực hiện công tác thống kê khoa học và công nghệ, cập nhật dữ liệu, thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tri thức khoa học và công nghệ đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, góp phần nâng cao dân trí; phục vụ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ theo yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống; đẩy mạnh chuyển giao thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật có thể ứng dụng, triển khai vào sản xuất và đời sống cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

4. Tăng cường biên chế chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ cho các Phòng Kinh tế các huyện, thị xã theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Các Sở, ban, ngành căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu công tác của mình, hình thành bộ phận giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý làm thường trực hội đồng khoa học và công nghệ của đơn vị.

6. Phân công tổ chức thực hiện:

a) Các Sở, ban, ngành căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ tại khoản 1, 3, 5, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ chuyên ngành có liên quan, hoặc giải quyết các vấn đề cấp bách về khoa học và công nghệ mang tính liên ngành thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ tại khoản 1, 2, 3, 4, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; bố trí nhân sự theo dõi quản lý chuyên trách về hoạt động khoa học và công nghệ; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, phát hiện các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc tăng cường quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị xã.

c) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã thành lập và củng cố về tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình tự, thủ tục quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã trong việc xét duyệt nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thủ tục thẩm định, phê duyệt kinh phí thực hiện, tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án cấp cơ sở.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ hàng năm 5 năm.

- Hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức, đơn vị thuộc các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

d) Sở Nội vụ:

Rà soát, bổ sung và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự cho các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã nhằm tăng cường quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở cấp huyện, thị xã.

e) Sở Tài chính:

- Bố trí kinh phí triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm cho các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã.

- Chỉ đạo cơ quan tài chính cùng cấp, cấp phát kinh phí khoa học và công nghệ đầy đủ, kịp thời phù hợp với tiến độ kế hoạch khoa học và công nghệ của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ sáu tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2009
Ngày hiệu lực25/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành15/04/2009
        Ngày hiệu lực25/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở tỉnh Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2009/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở tỉnh Bình Dương