Chỉ thị 09/2009/CT-UBND

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/CT-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối và là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010 đã được đề ra. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Để tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh quán triệt thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu sau đây:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 là khắc phục tối đa tác động của suy thoái kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010 của tỉnh.

Cùng với việc đánh giá tình hình kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã phải đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh (Theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 của UBND tỉnh).

I. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2010

1. Về kinh tế

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư cho các công trình, dự án có hiệu quả. Phấn đấu GDP năm 2010 tăng trên 11% so với năm 2009;

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khuyến khích sản xuất các sản phẩm công nghiệp đạt tiêu chuẩn thay thế hàng nhập khẩu. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương 7 (Khóa X) của Tỉnh ủy về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy nhanh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn thực phẩm; chú trọng cả khai thác, nuôi trồng thủy sản. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ có tiềm năng như thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng; coi trọng phát triển thị trường trong nước, khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa;

- Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chú trọng kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, chống gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, nâng giá, kiếm lời bất chính. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ động phòng ngừa lạm phát;

- Huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án lớn, các công trình hạ tầng quan trọng. Nâng cao hiệu quả sử dụng và giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát miễn, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Thu hút tối đa và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn FDI, ODA, NGO;

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã. Khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Chú trọng các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác;

- Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đặc biệt là những biến động về tình hình kinh tế, tài chính thế giới; chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tác động của khủng hoảng kinh tế tới tỉnh.

2. Về xã hội

- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách về đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chính sách đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và y tế dự phòng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc;

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững huyện Đakrông. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các chính sách đã ban hành. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp.

3. Về bảo vệ môi trường

- Tiếp tục giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, các khu công nghiệp, các khu đông dân cư; cải tạo và xử lý môi trường các khu vực bị ô nhiễm nặng; chú trọng xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế; khảo sát, phát hiện, xử lý các loại chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Xử lý nghiêm và buộc bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường.

- Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến đổi khí hậu; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra. Tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức về môi trường, xác định rõ việc gìn giữ và bảo vệ môi trương là trách nhiệm của toàn xã hội.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đổi mới phương thức điều hành cửa hệ thống hành chính tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước;

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm.

5. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh

Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối ngoại, thông tin tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

1. Về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 phải xây dựng theo hướng tích cực, phù hợp với tốc độ tăng thu ngân sách các năm trước và dự báo về đầu tư tăng trưởng kinh tế và các nguồn thu năm 2010 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế trên địa bàn; chú ý đến những nguồn thu dự kiến phát sinh mới để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ. Dự toán thu ngân sách nhà nước xây dựng với mức tăng thu nội địa (Không kể thu tiền sử dụng đất tối thiểu 16%- 18%, tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tối thiểu 5%- 7% so với ước thực hiện năm 2009 (Đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2009).

2. Về xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương

Năm 2010 là năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007- 2010 nên việc xây dựng dự toán chi phải dựa trên cơ sở nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới ổn định theo mức đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao năm 2007. Xây dựng dự toán chi ngân sách phải căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ, chính sách, định mức và yêu cầu kinh phí thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quan trọng; dự kiến đủ nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, nhiệm vụ mới; đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời chú ý các nội dung sau:

- Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển theo hướng: Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khoa học- công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp nông thôn... ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; các dự án trọng điểm của tỉnh; các dự án chuyển tiếp có hiệu quả, cấp bách hoàn thành trong năm 2010. Đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; thanh toán nợ khối lượng XDCB đã hoàn thành; bố trí hoàn trả vốn ứng trước theo quy định. Kiên quyết đình hoãn, giãn khởi công và không bố trí vốn cho các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, dự án có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án chưa thật sự cấp bách;

- Xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương phải bảo đảm cho các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học- công nghệ, văn hóa- thông tin sự nghiệp môi trường theo quy định. Các Sở, Ban, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và đảm bảo cho công tác quy hoạch trên địa bàn. Các địa phương chủ động dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2010; Xây dựng kế hoạch huy động và thanh toán (Cả gốc và lãi các nguồn vốn vay cho đầu tư phát triển; đồng thời phải ưu tiên bố trí dự phòng để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Trong quá trình xây dựng dự toán, các Sở, Ban, ngành, địa phương phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách cho phù hợp trên cơ sở thực hiện giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vục dịch vụ công theo quy định;

- Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện Đakrông, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương và các chương trình, dự án...phải căn cứ vào quyết định phê duyệt các chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền và các tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định. Cùng với việc xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2010 phải thực hiện đánh giá cụ thể, chi tiết theo từng chương trình, dự án, có so sánh với mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, từ đó đánh giá hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho từng chương trình, mục tiêu;

- Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA phải thực hiện lập dự toán đầy đủ theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng vốn ODA, trong đó chú ý lập chi tiết vốn ODA, vốn đối ứng cho từng chương trình, dự án theo tính chất nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án;

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải dự kiến khả năng triển khai thực hiện và nhu cầu vốn trong năm 2010, gửi đến các Bộ, cơ quan được giao chủ trì quản lý chương trình đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính;

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, các địa phương chủ động dự kiến số thu và lập phương án chi; tập trung chi cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng...;

- Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết được sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội (Không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước); tập trung bố trí để hoàn thành cơ bản hai mục tiêu giáo dục và y tế (Trong đó sử dụng tối thiểu 20% để thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2009- 2012).

3. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2008; thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; tiến hành xử lý, giải quyết ngay những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; bảo đảm việc xây dựng dự toán ngân sách, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả.

B. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. VỀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, các đơn vị trong tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của đơn vị mình và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2009;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trình UBND tỉnh trước ngày 18/7/2009 (UBND tỉnh gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2009); đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 để UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Trước ngày 20/12/2009, UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị xã trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

- Trước ngày 31/12/2009, các đơn vị dự toán quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 cho từng đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán năm 2010 được cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2010; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015, kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010. Dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư theo mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương đánh giá tổng kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các chương trình, dự án khác giai đoạn 2006- 2010. Chuẩn bị xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước địa phương giai đoạn mới.

2. Sở Tài chính: Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015, kế hoạch hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự kiến phương án phân bổ chi thường xuyên từ ngân sách địa phương năm 2010. Chuẩn bị xây dựng các tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên thuộc nguồn ngân sách nhà nước địa phương giai đoạn mới.

3. Các Sở, Ban, ngành quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Đakrông, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các chương trình, dự án khác (Gọi là các chương trình, dự án): Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình, dự án kế hoạch năm 2010. Dự kiến nhiệm vụ và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách của các chương trình, dự án. Tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện các chương trình, dự án trong giai đoạn 2006- 2010.

4. Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của đơn vị mình. Trong quá trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách; các Sở, Ban, ngành phải thông tin đầy đủ cho các huyện, thị xã về các chương trình, dự án do các Sở, ban ngành triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã. UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2010; lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 nhằm tạo sự đồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị này; đảm bảo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 có chất lượng cao và đúng tiến độ đề ra./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị

           • 10/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực