Chỉ thị 09/2013/CT-UBND

Chỉ thị 09/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2013/CT-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trong thời gian qua, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thường xuyên, kịp thời và đạt được những kết quả nhất định. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch của tỉnh về công tác theo dõi thi hành pháp luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh về công tác này được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa gắn với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật; một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật để triển khai thực hiện trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; việc thực hiện nhiệm vụ này còn mang tính hình thức, chưa tích cực, chủ động.

Ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Để khắc phục những hạn chế, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tại đơn vị, địa phương mình. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân trong thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình;

c) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; kịp thời kiến nghị những bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật;

d) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp;

đ) Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác;

e) Tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

g) Thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo (báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất) tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp;

h) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ làm công tác pháp chế tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công;

i) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu giúp UBND cùng cấp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương;

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã;

c) Thực hiện đôn đốc, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng và triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương theo Điều 18 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

e) Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập Phòng Pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;

h) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí trong việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung và việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo tinh thần của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách chi cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định.

5. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực06/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Điện Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýGiàng Thị Hoa
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực06/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2013/CT-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Điện Biên

           • 26/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực