Chỉ thị 09/2014/CT-UBND

Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân nên công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từng bước được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kiềm chế các vụ cháy, nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ xảy ra cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phòng cháy, chữa cháy; việc tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy chưa được tiến hành thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy chưa quyết liệt, triệt để, chưa kiên quyết yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chưa kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện Công điện số: 967/CĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, nhất là các vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về PCCC để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ sở, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

2. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành do lãnh đạo Công an tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các đơn vị, cơ sở. Trong đó, tập trung vào cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, như: Các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất lớn có nguy cơ cháy, nổ cao và các loại hình thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... Quá trình kiểm tra cần tập trung phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về PCCC và nguyên nhân; đồng thời, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở trong việc để xảy ra các vi phạm, kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót về PCCC. Đối với những vi phạm, tồn tại mà cơ sở không tự khắc phục được thì tham mưu cho cấp có thẩm quyền tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sau đó tiến hành phúc tra và đưa hoạt động PCCC của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đi vào nền nếp, thường xuyên. Thời gian tổng kiểm tra từ nay đến ngày 30 tháng 8 năm 2014. Kết thúc đợt tổng kiểm tra, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 15 tháng 9 năm 2014.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số: 336/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”; Kế hoạch số: 399 /KH-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số: 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số: 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC; Kế hoạch số: 179/KH-UBND ngày 23/6/2014 về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.

3. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ sở theo phân cấp quản lý tăng cường công tác PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để tăng cường trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết nguồn nước chữa cháy, bố trí quỹ đất và nguồn ngân sách xây dựng các đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt cần tập trung đầu tư xây dựng, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm (tại đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh) và Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Chợ Mới (tại thị trấn Chợ Mới).

5. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này báo cáo kết quả về Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành21/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2014/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Bắc Kạn

           • 21/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực