Chỉ thị 09/CT-TTg

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-TTg 2021 nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, THÔNG TIN THIẾT YẾU CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Dưới sự lãnh đạo của Đng, sự qun lý của Nhà nước, báo chí cách mạng đã có đóng góp rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ý chí quyết tâm, tinh thn tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và thành tích của báo chí cách mạng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời gian qua.

Đ cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trong giai đoạn 2021-2025, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các cơ quan chủ quản báo chí:

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng làm tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Tăng cường vai trò lãnh đạo của cơ quan chủ quản, đẩy mạnh công tác chỉ đạo định hướng về chính trị, tư tưng, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan báo chí trực thuộc; nâng cao trách nhiệm của người đứng dầu cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí đối với mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

b) Quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan báo chí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền thiết yếu;

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý báo chí xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về thông tin, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí;

d) Tạo điều kiện cho cơ quan báo chí trực thuộc nâng cao chất lượng thông tin; Hằng năm tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025:

a) Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền Trung ương và địa phương.

b) Tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

c) Tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gkhó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực, địa phương.

d) Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước.

e) Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

g) Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan liên quan định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu phù hợp với từng thời kỳ;

b) Ch trì theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chthị này.

4. Bộ Tài chính:

Bố trí ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chthị này.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu tại Chỉ thị này.

6. Các cơ quan báo chí:

Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các V
ụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT,
KGVX (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2021
Ngày hiệu lực31/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(01/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-TTg 2021 nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-TTg 2021 nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/03/2021
        Ngày hiệu lực31/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (01/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-TTg 2021 nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-TTg 2021 nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chính trị

             • 31/03/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/03/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực