Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2014 điều hành tài chính ngân sách Nhà nước tháng cuối 2014 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2014

Trong những tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của chính quyền các cấp cùng sự tích cực, chủ động của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và đã đạt được một số kết quả bước ban đầu. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều yếu tố không thuận lợi, tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt thấp, chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết về quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... đặt ra ngày càng nhiều.

Để phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 theo dự toán đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quyết định và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đầy đủ, có kết quả các giải pháp đã nêu, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, dự báo những khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách Nhà nước trong thời gian tới, chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh. Trên cơ sở đó, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014 khoảng 8-10%.

- Thực hiện các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp; giảm dần số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, thuế và hải quan, đất đai, bất động sản, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động... tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tây Ninh tăng cường công tác thanh tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ về vốn tín dụng, lãi suất cho vay hợp lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng. Thực hiện rà soát, đánh giá và đẩy mạnh xử lý nợ xấu; chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận doanh nghiệp để tư vấn cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; khuyến khích áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm để tăng cường khả năng cho vay tín chấp.

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền các chính sách ưu đãi về thuế, nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tạo kiều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện quyền và trách nhiệm đối với Nhà nước.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao và theo đúng chế độ quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kiểm tra một số khoản phí, lệ phí để lại cho đơn vị theo hướng đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh tồn kinh phí lớn tại đơn vị.

- Sở Tài chính, Sở Công thương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường giá cả, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật để tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm bình ổn giá cả, kiểm soát thị trường, tránh tình trạng gia tăng đột biến trong các dịp lễ, tết.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế

a) Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

- Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

b) Cục Hải quan (Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh) phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới.

3. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả

- Thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 đã giao trong dự toán đầu năm của các sở, ngành tỉnh và địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa phân bổ cho các dự án, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện các công việc của dự án theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí thường xuyên đã giao dự toán cho các đơn vị nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 vẫn chưa phân bổ hết (trừ một số khoản được phép để lại phân bổ sau theo quy định).

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn ODA; đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành về an sinh xã hội, dân tộc. Bảo đảm nguồn chi trả và thanh toán kịp thời, đúng tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định.

- Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Trong đó:

+ Chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm để thay thế trang thiết bị, xe ô tô... tuy đã đến thời hạn thanh lý, thải loại nhưng vẫn có thể sử dụng được. Sau ngày 31 tháng 10 năm 2014, các đơn vị vẫn chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu sẽ ngừng thực hiện và hủy bỏ kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán.

+ Hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành; kiên quyết cắt giảm, không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực. Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các loại cuộc họp, tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan... qua đó tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.

+ Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách Nhà nước mà chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp

a) Quản lý chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách.

Dự phòng ngân sách tỉnh đã tập trung đáp ứng các nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới. Các địa phương cần chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để ứng phó với thiên tai, bão lũ và các nhu cầu đột xuất, cấp thiết phát sinh. Ngân sách tỉnh chỉ xem xét, hỗ trợ địa phương trong trường hợp các nhu cầu chi phát sinh nêu trên vượt quá khả năng của địa phương.

b) Căn cứ khả năng thu ngân sách, chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để bảo đảm cân đối ngân sách các cấp.

Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải bảo đảm nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng; đồng thời, chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp số hụt thu cân đối ngân sách.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

d) Thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong thu – chi ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách các cấp năm 2014. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; đồng thời tổng hợp báo cáo và đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực10/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2014 điều hành tài chính ngân sách Nhà nước tháng cuối 2014 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2014 điều hành tài chính ngân sách Nhà nước tháng cuối 2014 Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Lưu Quang
        Ngày ban hành10/09/2014
        Ngày hiệu lực10/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2014 điều hành tài chính ngân sách Nhà nước tháng cuối 2014 Tây Ninh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2014 điều hành tài chính ngân sách Nhà nước tháng cuối 2014 Tây Ninh

             • 10/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực