Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh thực hiện chính sách cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 đẩy mạnh chính sách cán bộ công viên chức người dân tộc thiểu số Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

Trong những năm qua, chính sách cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiu kết qu tốt đẹp, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCCVC người DTTS có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực; chất lượng đội ngũ CBCCVC người DTTS ngày một nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tnh. Tuy nhiên so với yêu cầu phát triển hiện nay, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt việc tuyển dụng quản lý CBCCVC người DTTS; nht là cơ cấu, chức danh, vị trí việc làm, tỷ lệ CBCCVC người DTTS tại các cơ quan, tổ chức đơn vị, địa phương vùng DTTS chưa thật phù hợp; việc định hướng cho học sinh người DTTS chọn lựa ngành nghề phù hợp để học tập, nâng cao trình độ, đáp ng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, việc b trí, sử dụng sau khi các em tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đang diễn ra.

Để tiếp tục thực hiện Quyết định s 1054/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tnh Khánh Hòa, đng thời đẩy mạnh thực hiện: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ v Công tác dân tộc; Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Liên Bộ: B Nội vụ và Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CBCCVC người DTTS quy đnh tại Điu 11 Nghị đnh s 05/2011/NĐ-CP Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định s 134/2006/NĐ-CP quy định chế đ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đng, trung cp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và nhm khắc phục một s tồn tại vừa nêu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương vùng DTTS, cơ quan làm công tác dân tộc:

1. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, tiến hành tuyển dụng, b trí, sp xếp đảm bảo theo cơ cấu sau:

Tỷ lệ CBCCVC người DTTS tham gia vào các cơ quan, t chức, đơn vị trong tổng số biên chế (bao gồm: biên chế hành chính, s người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng chức danh cán bộ, công chc cp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cp xã) như sau:

- Đối với huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh: từ 30% trở lên;

- Đi với thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm: từ 5% trở lên;

- Đối với thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh: từ 1% trở lên;

- Ban Dân tộc ở cấp tỉnh và Phòng Dân tộc ở cấp huyện phải có tối thiểu là 30% tng số biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là người DTTS;

- Các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (gọi tắt là Công ty), nhất là các Công ty hoạt động trên địa bàn miền núi, vùng DTTS phải dành một s vị trí việc làm nhất định để tuyển dụng người DTTS vào làm việc tại Công ty;

- Các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tnh: có tối thiểu 20% tổng số người làm việc là người DTTS;

- Trường hp cơ quan, tổ chức, đơn vị đã sử dụng hết chỉ tiêu biên chế hoặc số người làm việc được giao thì căn cứ nhu cầu, điều kiện cụ thể để xây dựng nguồn dự phòng (cơ cấu, số lượng) để tuyển dụng, bổ nhiệm CBCCVC người DTTS thay thế các trường hợp thôi việc, nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác đảm bảo tỷ lệ hp lý như đã nêu trên.

2. Căn cứ đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt để điều động, luân chuyển cán bộ, tuyển dụng CCVC người DTTS để bổ sung, thay thế các trường hợp đã thôi việc, nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác đảm bảo tỷ lệ CBCCVC người DTTS theo quy định.

3. Thực hiện quy định hiện hành và vận dụng thí điểm một số chính sách ưu tiên trong tuyển dụng CBCCVC người DTTS như sau:

- Khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng (CCVC cấp tỉnh, cấp huyện, công chức cp xã) phải xác định một tỉ lệ biên chế hợp lý trong tổng số chỉ tiêu cần tuyn đ ưu tiên tuyển dụng người DTTS vào CCVC theo vị trí việc làm đã được xác định. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và trình tự, thủ tục tổ chức tuyển dụng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Người DTTS được cử đi học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo chế độ cử tuyển (theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP và Nghị định s 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ) sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng không qua thi vào CCVC;

- Đối với người DTTS cư trú tại địa bàn các xã, thôn vùng DTTS và miền núi theo quy định của Ủy ban Dân tộc (đã học 3 năm Trung học phổ thông tại Khánh Hòa), vận dụng chính sách ưu tiên trong tuyển dụng như sau:

+ Được miễn thi môn ngoại ngữ;

+ Được ưu tiên cộng 20 điểm vào tổng điểm xét tuyển hoặc thi tuyển vào CCVC cp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

4. Giao trách nhiệm cho các Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn th liên quan:

a) Giám đốc Sở Nội vụ:

- Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo kịp thời UBND tỉnh về kết quả thực hiện đẩy mạnh chính sách CBCCVC người DTTS trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Công ty trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí với cơ cấu phù hợp với quy định.

b) Trưởng ban Dân tộc tỉnh:

Phối hợp Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịp thời UBND tỉnh về tiến độ thực hiện đẩy mạnh chính sách CBCCVC người DTTS trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

c) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phi hợp Sở Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, bố trí đội ngũ viên chức người DTTS trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định;

- Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề là người DTTS;

- Chỉ đạo các trường trung cấp nghề tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp để học sinh là người DTTS chọn ngành nghề phù hợp để học, gắn đào tạo với sử dụng và tạo nguồn xuất khẩu lao động.

d) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phi hợp Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, đặc biệt là các trạm, trung tâm, hạt kiểm lâm đóng chân trên các địa bàn miền núi, chi cục kiểm lâm,... quan tâm dành một số lượng vị trí việc làm thích hợp để đề nghị xét tuyển, thi tuyển vào CCVC đối với người DTTS sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp với các chuyên ngành phù hợp.

đ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp đ học sinh là người DTTS chọn ngành nghề phù hp để học, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ CBCCVC người DTTS đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS;

- Hướng dn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng đ án vị trí việc làm với cơ cấu, tỷ lệ viên chức là người DTTS phù hợp với thực tiễn địa phương; hướng dẫn xây dựng phương án bổ sung số lượng học sinh người DTTS trên lớp và số lượng giáo viên người DTTS trên lớp nhm nâng cao chất lượng dạy học.

- Chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, bố trí đội ngũ viên chức người DTTS trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn đội n viên chức hiện có.

e) Trách nhiệm của các Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, các Công ty tổ chức thực hiện Chỉ thị này theo thẩm quyền.

g) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Rà soát số CBCCVC thuộc địa phương quản lý, kể cả cán bộ không chuyên trách cấp xã để có kế hoạch tuyển dụng CBCCVC người DTTS, thay thế, bổ sung những trường hợp đã thôi việc, nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác đảm bảo tỷ lệ nêu trên; từng bước tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên người DTTS tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp làm cán bộ không chuyên trách để dự nguồn cán bộ lâu dài;

- Đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển CBCCVC đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ CBCCVC người DTTS phù hợp tại các phòng Dân tộc cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện quản lý;

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp giúp học sinh là người DTTS chọn ngành nghề phù hợp để học, góp phần nâng cao s lượng, chất lượng đội ngũ CBCCVC người DTTS, số lượng, chất lượng người lao động trong các Công ty, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS;

- Tiếp tục rà soát số học sinh, sinh viên được cơ quan có thẩm quyền quyết định đi học theo chế độ cử tuyển (hiện nay chưa có việc làm hoặc chưa phải là CCVC) để trình UBND tỉnh quyết định tuyển dụng không qua thi vào CCVC ở những vị trí việc làm cần trình độ chuyên môn phù hợp;

- Hằng năm, căn cứ vào số lượng người DTTS học theo chế độ cử tuyển sẽ tốt nghiệp ra trường để xác định số lượng biên chế dự phòng trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở tuyển dụng, bố trí vào CCVC đảm bảo tỷ lệ hợp lý;

- Hướng dẫn việc xây dựng đề án vị trí việc làm ở các cơ quan, đơn vị (nhất là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo), địa phương với tỷ lệ, cơ cấu, s lượng CBCCVC người DTTS phù hợp làm sở cho việc đào tạo, tuyển dụng CCVC, bố trí cán bộ theo chỉ tiêu biên chế và số người làm việc được UBND tnh giao.

- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Công ty thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm về UBND tnh (qua Sở Nội vụ)./.

 

 

Nơi nhận:
-  Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Ủy Ban Dân tộc (báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND (báo cáo);
- UBMTTQVN Tỉnh và các đoàn thể;
- Các phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
- Các công ty TNHH MTV thuộc tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, SNV (3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 đẩy mạnh chính sách cán bộ công viên chức người dân tộc thiểu số Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 đẩy mạnh chính sách cán bộ công viên chức người dân tộc thiểu số Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành28/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 đẩy mạnh chính sách cán bộ công viên chức người dân tộc thiểu số Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 đẩy mạnh chính sách cán bộ công viên chức người dân tộc thiểu số Khánh Hòa

           • 28/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực