Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; Thông báo số 780-TB/TU ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2016 đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong những năm qua công tác Cải cách hành chính (CCHC) tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung cao tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả: nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính được nâng cao. Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến, giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức và công dân. công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức trên địa bàn có nhiều đổi mới, việc sử dụng, quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được thực hiện chặt chẽ hơn, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến, nhưng còn chậm, chưa tạo ra những đột phá lớn. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở về cải cách hành chính chưa đầy đủ, qua kiểm tra, thanh tra, phản ánh của dư luận nhân dân, vẫn còn hiện tượng một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ý thức kỷ luật lao động kém; vi phạm các quy định những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm của Luật Cán bộ, công chức, viên chức; vi phạm quy định về sử dụng thời giờ làm việc. Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh của một số cơ quan chưa nghiêm.

Một số công việc nêu trong các Chương trình hành động, Quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức. Những tồn tại, hạn chế trên đây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, cần được kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 với mục tiêu tạo điểm nhấn có tính đột phá trong năm 2017 về công tác cải cách hành chính; trong đó đưa toàn bộ thủ tục hành chính của 19 sở, ngành giải quyết tại Trung tâm hành chính công nhằm nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp:

1.1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 1737-CV/TU ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên”.

1.2. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy vai trò của thanh tra nhân dân trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp; Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành các quy định của Chính phủ và của tỉnh về những nội dung nêu trên. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân và cơ quan, đơn vị.

1.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước; tổ chức kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ công chức của các đơn vị trực thuộc. Trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo.

1.4. Chủ động tiến hành tự kiểm tra, tự đánh giá để xử lý kịp thời hoặc đề xuất xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính.

1.5. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt quy định của pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính. Quan tâm khen thưởng đơn vị cơ sở; công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

1.6. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo các trường hợp vi phạm phải bị xử lý theo quy định. Kiên quyết và nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm các quy định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức nghiêm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

1.7. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

1.8. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao.

Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với những nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

1.9. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt giải quyết thủ tục cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (đặc biệt là tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh) trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

1.10. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 5) và 01 năm (trước ngày 15 tháng 11) lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

2.1. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

2.2. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

2.3.Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

2.4. Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

2.5. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý (tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra tối thiểu 30% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh trong năm 2017 theo Công văn số 4951/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính; công vụ công chức tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước;
- Lãnh đạo VP, CVCK, phòng HCTC;
- Lưu: VT, NC, D100b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2017
Ngày hiệu lực23/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành23/05/2017
        Ngày hiệu lực23/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương Sơn La

         • 23/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực