Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dại Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 09/CT-UBND

Đà Nng, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại ở động vật và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chng bệnh Dại, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 5/12-6/12

a) Chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn; các quy định của Luật Thú y, Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 01/01/2007 của Chính phủ về phòng chống bệnh Dại động vật, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng BNông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

b) Tập trung tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, hộ dân, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết chó nghi mắc bệnh Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại một cách hiệu quả. Đặc biệt, tuyên truyền để nhân dân giám sát, phát hiện và báo cáo cho chính quyền, cơ quan thú y các trường hợp chó, mèo, động vật khác nghi mắc bệnh Dại để xử lý; hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sy tế đxử lý vết thương và tiêm phòng vc xin bệnh Dại cho người, ngăn ngừa tử vong do chó dại cắn. Phân công lực lượng tăng cường giám sát đến cơ sở để phát hiện sớm bệnh Dại trên động vật; kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định; nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ chó, mèo nghi mắc bệnh Dại và ốm, chết không rõ nguyên nhân;

c) Căn cứ mục tiêu, nội dung của Chương trình và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm đạt kết quả cao nhất trong công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn; đưa kết quả công tác phòng, chống bệnh Dại làm tiêu chí xét thi đua, khen, thưởng của địa phương như công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của năm;

d) Hàng năm, trước đợt tiêm phòng phải rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó nuôi trên địa bàn, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tổ chức thực hiện tiêm phòng phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn chó trên địa bàn;

đ) Chỉ đạo lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, phường hướng dẫn chủ vật nuôi đăng ký việc nuôi chó, mèo với UBND xã, phưng; qun lý đàn chó nuôi theo quy định, xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, khi đưa chó ra nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm, không thả rông chó; chấp hành tiêm vacxin phòng chống bệnh Dại theo quy định. Trường hợp có chó mèo thả rông bị bt; chó mèo cn, cào người thì chủ vật nuôi phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó, bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật;

e) Tùy theo điều kiện của từng địa bàn, địa phương có thể xem xét thành lập đội chuyên trách đbắt chó thả rông, động vật mắc bệnh Dại hoặc có biểu hiện mắc bệnh Dại. Căn cứ các quy định hiện hành kịp thời xử lý vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi để răn đe, giáo dục;

g) Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vacxin Dại theo quy định tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân sdụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh Dại hoặc: bị chó, mèo cn. Người đứng đầu UBND các cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện tiêm phòng vắc xin bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi trong diện tiêm phòng trên toàn địa bàn thành phố; phối hợp với cơ quan Y tế, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh Dại trên chó, mèo; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dại tại cơ sở;

b) Chủ động dự phòng và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các loại vật tư, trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ thú y cần thiết, vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo đảm bảo xử lý theo yêu cầu khi dịch bệnh xảy ra.

3. Sở Y tế

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan trong công tác giám sát bệnh Dại trên người, hoạt động truyền thông về phòng chống bệnh Dại ở người;

b) Hướng dẫn kịp thời người bị chó, mèo cắn xử lý vết thương, điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng dại và vắc xin Dại để ngăn ngừa người bị tử vong do chó, mèo cắn; kiểm tra, rà soát, tăng cường các điểm tiêm vắc xin phòng Dại;

c) Dự trữ vắc xin phòng Dại để tiêm kịp thời cho người dân khi có nhu cầu;

d) Tổ chức tập hun chuyên môn cho cán bộ y tế dự phòng để nâng cao kỹ năng giám sát, thu thập thông tin về bệnh Dại ở người.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp vi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông đến giáo viên, học sinh các cấp trong các trường học nhm nâng cao hiểu biết về tính chất nguy him và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

5. Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện phòng, chống bệnh Dại khi có đề nghị của các sở, ngành liên quan.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về bệnh Dại, mức độ nguy hại của bệnh Dại đối với tính mạng con người. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống, đặc biệt là trách nhiệm của người dân trong việc tiêm phòng bệnh Dại bắt buộc cho đàn chó, mèo nuôi, không thả rông chó.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân liên quan và đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mc phát sinh, các đơn vị, địa phương tng hợp, đnghị Chủ tịch UBND thành phố sửa đổi, bổ sung thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (thay b/c);
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- TT: TU, HĐND Tp (để b/c);
- CT và các PCT UBND Tp;
- Các tổ chức hội, đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện;
- Cổng Thông tin điện t
Tp;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Lưu: VT, SNN.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dại Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dại Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dại Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh dại Đà Nẵng

           • 02/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực