Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thời gian qua, công tác phòng chống cháy, nổ đã được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống cháy, nổ. Qua đó đã hạn chế số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống cháy, nổ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nguyên nhân là do nhiều cơ sở, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ nhất là trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu và yếu, hoạt động không hiệu quả.

Để chủ động trong công tác phòng chống cháy, nổ nhằm làm hạn chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

1.1. Thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư. Với mục tiêu các nội dung hoạt động phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng đi vào cuộc sống và phải trở thành một nội dung hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ Đảng, các tổ dân phố, khu dân cư, đưa vào trong các tiêu chí thi đua yêu nước; đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cần xử lý kiểm điểm, phê bình, quy trách nhiệm công khai, nghiêm túc.

1.2. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ thuộc địa phương mình quản lý. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống cháy, nổ.

1.3. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”. Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống cháy, nổ

1.4. Xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng phòng chống cháy, nổ cơ sở và dân phòng. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng này.

1.5. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao trong các khu dân cư, các địa điểm gần trường học, bệnh viện.

1.6. Chủ trì, phối hợp các ngành, tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (tập trung là các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp...); kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

1.7. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy; chủ động phối hợp với các ngành tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy. Kiên quyết xử lý các vi phạm trong xây dựng, đưa vào hoạt động các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, việc xây dựng lấn chiếm hành lang, lối thoát hiểm tại các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người; đặc biệt trú trọng đến việc hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh hàng hóa dễ cháy; rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, thoát nạn.

1.8. Trang bị trang phục, phương tiện cho lực lượng Dân phòng theo quy định của Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 và thông tư 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công An.

1.9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành; đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy và kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tổ chức tốt công tác phòng chống cháy, nổ trong các đơn vị quân đội, doanh nghiệp do quân đội quản lý. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

3. Công an tỉnh

3.1. Tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ về phòng chống cháy, nổ; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Tham mưu, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung, biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ theo quy định.

3.2. Chủ động nắm tình hình, có kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống cháy, nổ các hoạt động văn hóa, lễ hội và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2017; hạn chế không để xảy ra các sự cố cháy, nổ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

3.4. Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng dân phòng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch tập luyện tham gia thi đấu Hội thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ do Bộ Công an tổ chức.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4.1. Phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch tổ chức triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017.

4.2. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động như: khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, điện, chế biến, chế tạo...; kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định pháp luật; đồng thời, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm quy định.

4.3. Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

4.4. Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh về chế độ chính sách hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định pháp luật và thực tế địa phương.

5. Sở Công Thương

5.1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như an toàn trong quản lý, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ; An toàn trong xây dựng; trong hoạt động sản xuất công nghiệp...

5.2. Phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

5.3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, gas, xăng dầu đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Chỉ đạo các cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ; nhân rộng các mô hình “Siêu thị an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Chợ an toàn phòng cháy chữa cháy”; tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6.1. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung dự án, phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được phê duyệt.

6.2. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố trong việc kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng.

6.3. Hàng năm xây dựng bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy; rà soát, bổ sung phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy rừng.

6.4. Hướng dẫn chủ rừng thực hiện tốt về lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý có hiệu quả các sự cố cháy; tăng cường công tác tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng để chữa cháy kịp thời.

7. Ban Quản lý khu kinh tế

7.1. Chủ trì, phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai xây dựng “Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu công nghiệp, khu thương mại - công nghiệp Kim Thành”.

7.2. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, phấn đấu mỗi khu công nghiệp đang hoạt động phải thành lập 01 đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách; trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp.

8. Sở Văn hóa thể thao và du lịch

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, khu vui chơi giải trí, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội... đặc biệt đối với các hoạt động lắp đặt, treo, dựng, biển hiệu, biển quảng cáo,... đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

9.1. Khi thẩm định các dự án, hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình phải phối hợp với Công an tỉnh để thống nhất trong việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về phòng chống cháy, nổ.

9.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án được triển khai thực hiện, trong đó có công tác phòng chống cháy, nổ.

9.3. Tham mưu thực hiện đúng các quy chuẩn xây dựng, các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình khảo sát, quy hoạch, xây dựng các đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chung cư; đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy, hệ thống cấp nước và khu vực xây dựng các đội phòng cháy chữa cháy khu vực.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

10.1. Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống cháy, nổ, kỹ năng về xử lý tình huống cháy, nổ để lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

10.2. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở đào tạo khác đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng cháy và chữa cháy” cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đến các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên phối hợp với các Sở, ban, ngành và chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống cháy, nổ; tham gia giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định pháp lut về phòng chống cháy, nổ.

14. Đối với các sở sản xuất kinh doanh

14.1. Tổ chức huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động và cán bộ quản lý của đơn vị theo quy định; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động và thực hiện các quy định, chính sách, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động tại đơn vị; chỉ thực hiện phân công nhiệm vụ đối với người lao động tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

14.2. Lựa chọn phân công người có chuyên môn, kinh nghiệm, được đào tạo phù hợp và am hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động làm cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, nhất là trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

14.3. Thực hiện nghiêm việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, khai báo sử dụng và rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

14.4. Xây dựng các nội quy, quy trình làm việc an toàn trong doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động và báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 6 tháng và 1 năm theo quy định.

14.5. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong doanh nghiệp, xây dựng và thực hành phương án xử lý sự cố; biện pháp đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro tại doanh nghiệp.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp và người đúng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh Lào Cai (Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành13/04/2017
        Ngày hiệu lực13/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

           • 13/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực