Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch), dự toán ngân sách nhà nước (dự toán) năm 2020 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản đã được đăng tải theo trục liên thông văn bản điện tử), UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

1. Tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2019, trong đó lưu ý phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện các giải pháp theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh, nhất là một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 và các Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan.

2. Căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016-2020 theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện và các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của ngành, địa phương để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 sát với thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2020.

Kế hoạch và dự toán năm 2020 yêu cầu phải bám sát mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, lồng ghép khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch, dự toán và phân bổ các nguồn lực.

3. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá phân tích tình hình ước thực hiện kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 (bao gồm kế hoạch đầu tư công) theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2019...; trong đó so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương, trình UBND tỉnh để tham gia góp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng nội dung và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch, dự toán 2020 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán năm 2019; xây dựng dự toán năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020- 2022, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấp tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trình UBND tỉnh để góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển, dự toán, các chương trình mục tiêu năm 2019; xây dựng báo cáo định hướng kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển, dự toán, các chương trình mục tiêu năm 2020 theo đúng quy định.

d) Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2019, đánh giá, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của địa phương.

4. Tiến độ thực hiện: căn cứ các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2020-2022 theo đúng quy định; đồng hợp tổng hợp, trình xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng thời hạn quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (b/c);
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các ủy viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.
(D:\Dropbox\Hai KTTH\Nam 2019\Ke hoach 2019\Chi thi xay dung ke hoach phat trien ktxh, du toan ngan sach nha nuoc 2020 (CT 16).doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Quảng Nam

           • 02/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực