Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình "4 an toàn" trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 mô hình 4 an toàn trong doanh nghiệp bệnh viện nhà trường Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH “4 AN TOÀN” TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, BỆNH VIỆN, NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc và phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, tình hình an ninh, trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, phát triển, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, đã góp phần tích cực, quan trọng đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn tỉnh phát triển chưa đồng đều; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, hạn chế. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó xác định rõ công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường và địa phương; trong đó lực lượng Công an các cấp giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và thực hiện.

2. Cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường chỉ đạo việc đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; qua đó tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường nhằm đạt được tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở, kết hợp với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; lồng ghép nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện vào các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị để thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

3. Cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường phối hợp tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác với các thế lực thù địch và tội phạm khác; tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

4. Lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết; hướng dẫn hoạt động, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

5. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân không tham gia biểu tình, đình công, lãn công trái pháp luật; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi quá khích; kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự trong mọi tình huống; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, chủ doanh nghiệp. Tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động nước ngoài.

6. Quan tâm sơ kết, tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với các cơ quan báo, đài thông báo các kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu và làm theo; tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên và tạo điểm nhấn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; Chủ tịch UBND tỉnh phát động xây dựng mô hình “04 an toàn” về an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường (cơ quan an toàn, doanh nghiệp an toàn, bệnh viện và trường học an toàn) với 04 nội dung an toàn: an toàn về địa bàn (tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, không xảy ra phức tạp, mất ANTT); an toàn về người (cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc); an toàn về tài sản (chủ và khách); đặc biệt là an toàn các hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Công an để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (Cục Xây dựng phong trào);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Các CQ, DN, BV, NT;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2019
Ngày hiệu lực11/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 mô hình 4 an toàn trong doanh nghiệp bệnh viện nhà trường Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 mô hình 4 an toàn trong doanh nghiệp bệnh viện nhà trường Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành11/06/2019
        Ngày hiệu lực11/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 mô hình 4 an toàn trong doanh nghiệp bệnh viện nhà trường Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 mô hình 4 an toàn trong doanh nghiệp bệnh viện nhà trường Vĩnh Phúc

           • 11/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực