Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp nâng cao cht lượng công tác tuyn chọn công nhân nhập ngũ; theo đó, những năm qua, trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng công tác tuyn chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh; đồng thời tạo nguồn dự bị động viên hùng hậu và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tuy nhiên thời gian qua trên địa bàn tỉnh, quá trình thực hiện công tác tuyển quân vẫn còn một số địa phương chưa tập trung lãnh đạo, điều hành tốt nên vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện Luật NVQS, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân chưa thường xuyên, sâu rộng nên dẫn đến việc chống, trốn còn xảy ra, công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, đặc biệt là số thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, số thanh niên đã có vợ, con còn để ngoài danh sách xét duyệt và khám tuyển; các lý do miễn hoãn chưa cụ thể; xét duyệt, sơ tuyển chưa chặt chẽ vẫn còn sót lọt thanh niên nhập ngũ vào quân đội để chữa bệnh, một số vi phạm về chính trị, đạo đức; một số địa phương tỷ lệ điều khám, bù đổi còn cao, chất lượng giao quân chưa toàn diện. Công tác phối hp giữa lực lượng quân sự, công an và tư pháp ở cấp xã, cấp huyện trong xử lý các trường hợp chống, trốn đăng ký NVQS, sơ tuyển, khám tuyển và nhận lệnh gọi nhập ngũ chưa dứt điểm, còn kéo dài gây khó khăn cho công tác tuyển quân của các năm tiếp theo.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân vào Quân đội và Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh (là thành viên Hội đồng NVQS tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cp củng c, kiện toàn Hội đng Nghĩa vụ quân sự (NVQS), triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định của pháp luật, sát với tình hình cụ thcủa từng địa phương. Theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc trin khai thực hiện của các địa phương, đơn vị. Hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nhận quân, tuyn chọn đủ số lượng, nâng cao chất lượng giao quân; tổng hp kết quả báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh tham mưu tiếp tục UBND tỉnh trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tuyn chọn những công dân có đủ điều kiện về chính trị, học vấn, sức khỏe vào lực lượng Công an nhân dân theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghđịnh 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đồng thời chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác xét duyệt về chính trị, đạo đức theo Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức của công dân được gọi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân hàng năm.

3. Các đồng chí là thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, làm tốt công tác tham mưu của ngành mình cho UBND tỉnh về công tác tuyển quân; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển quân đến cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ biết về truyền thống quân đội, công an nhân dân, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội của Nhà nước để kịp thời động viên đến gia đình, quân nhân tại ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bsung, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; Hội đồng xét duyệt chính trị, thực lực; Hội đồng khám sức khỏe theo quy định; thực hiện chặt chẽ các bước đăng ký, rà soát, phúc tra, tổ chức xét duyệt về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, đối tượng diện miễn, hoãn từ cấp thôn, làng, tổ dân phố đến cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện đúng quy trình; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác tuyển quân, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan Công an về lai lịch chính trị, đạo đức; Hội đồng khám sức khỏe chịu trách nhiệm về sức khỏe của công dân nhập ngũ; cơ quan Quân sự chịu trách nhiệm về hồ sơ nhập ngũ. Có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để thanh niên an tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ; kết hp công tác tuyển quân với quy hoạch tạo nguồn động viên quân nhân dự bị; Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” tại địa phương với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, nâng cao chất lượng trong tuyển quân, hạn chế thấp nhất loại trả, bù đổi khi giao quân, một số địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao hơn người kinh thì phải tuyển chọn gọi nhập ngũ theo tỷ lệ cơ cấu dân số cho phù hợp. Xử lý nghiêm những tchức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật công an nhân dân theo quy định; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại ngay tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp. Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng quy định, trang nghiêm, tiết kiệm, bảo đảm an toàn trước, trong và sau giao quân; tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống. Tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hp với Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị và tổng hợp báo cáo đUBND tỉnh chỉ đạo.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- T.trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các s
, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Chủ tịch UBND t
nh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự t
nh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Gia Lai

           • 20/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực