Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠ DU HỒ CHỨA NƯỚC TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2019

Trước diễn biến thiên tai bất thường, cực đoan, khó lường, xảy ra liên tiếp trên diện rộng, dẫn đến nhiều hồ chứa nước phải xả lũ khẩn cấp với lưu lượng lớn như hồ Hòa Bình và các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tnh trong năm 2017, 2018. Việc điều hành xả lũ của các hồ chứa để bảo đảm an toàn công trình là công việc quan trọng, cấp thiết nếu vận hành không đúng quy trình sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường sông đặc biệt trong các tình hung khẩn cấp hoặc vỡ đập có thể dn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.

Nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; thực hiện Chỉ thị số 91/CT-TWPCTT ngày 19/7/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về tăng cường công tác đảm bảo an toàn hạ du hchứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, chủ các đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn hạ du theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đp, hồ chứa nước; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai tăng cường thực hiện công tác quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Công văn số 452/UBND-NNTN ngày 09/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Các Doanh nghiệp; chủ quản lý đập, hồ chứa nước

- Kiểm tra rà soát các phương án an toàn đập và hạ du, nhất là hệ thống đóng mở cửa van, hệ thống thông tin, cảnh báo xả lũ để kịp thời bổ sung, sửa chữa đảm bo hoạt động thông suốt trong mùa mưa, lũ.

- Khẩn trương rà soát việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương án được phê duyệt, đặc biệt là trong tình huống xả lũ khẩn cấp; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp với địa phương.

- Lắp đặt các trạm đo mưa, mực nước, lưu lượng phục vụ tính toán dòng chảy đến hồ và điều tiết lũ; lắp đặt camera, hệ thống giám sát tự động, trực tuyến việc xả nước và truyền hình ảnh về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cu nạn địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; xây dựng các công cụ hỗ trợ để chủ động tham mưu, hỗ trợ công tác chđạo điều hành kịp thời và tiến ti điều hành theo thời gian thực, nhất là đối với các tình huống khẩn cấp, bất thường, lũ về tăng đột biến.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, thông tin về vận hành xả lũ theo quy trình đ nâng cao nhận thức cho người dân vùng hạ du có kế hoạch xử lý khi hồ xả lũ.

- Bố trí lực lượng, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực ban liên tục trong mùa mưa lũ, theo dõi sát diễn biến để xử lý vận hành kịp thời, phù hợp.

- Chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố theo quy định.

- Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các quy định về an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa đang thi công trong mùa mưa lũ, hồ chứa mới đưa vào sử dụng.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng quán triệt, phối hợp với chủ quản lý đập, hồ chứa rà soát, điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn cho hạ du phù hợp với thực tiễn, nhất là với các công trình đang thi công, cơ sở nuôi trng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp nơi bãi sông,...; giải tỏa các công trình lấn chiếm lòng dẫn, gây cản trở thoát lũ.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá khả năng an toàn, phương án ứng phó, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, công tác thông tin, truyền tin tại cơ sở để cảnh báo khi hồ chứa xả lũ.

- Tổ chức tính toán phục vụ điều hành đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác tiến tới theo thời gian thực nhất là đối với các tình huống khẩn cấp, bất thường, lũ về tăng đột biến.

- Không cho phép tích nước các hồ chứa không đảm bo an toàn hoặc không tuân thủ chỉ đạo và các quy định về an toàn đập, hồ chứa nước; phân công cán bộ theo dõi vận hành các hồ chứa lớn xung yếu trên địa bàn.

- Rà soát, bổ sung hoặc đề xuất điều chỉnh những bất cập của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theo hướng chi tiết, cụ thể đảm bo công tác vận hành phù hợp thực tiễn, đảm bảo an toàn đập, hạ du và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nước.

- Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan truyền thông địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cộng đng, doanh nghiệp, người dân vùng hạ du hiu đúng và đầy đủ về việc xả lũ của các hồ chứa nước.

3. Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình

- Rà soát, cập nhật hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, thủy lực để nâng cao chất lượng dự báo, nhất là độ tin cậy của bản tin dự báo, cảnh báo về định lượng mưa, lũ, lưu lượng dòng chảy đến hồ và mực nước hạ lưu trên hệ thống sông.

- Nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung nội dung bản tin dự báo về mưa, lũ, lưu lượng của từng lưu vực sông trong từng thời gian cụ thể, cập nhật để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành hồ chứa, liên hồ chứa trên lưu vực sông.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông: Tăng cường đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo thiên tai, tuyên truyền về quy trình vận hành hchứa trên các lưu vực sông trong mùa mưa lũ; hướng dẫn kỹ năng cho người dân để chủ động phòng tránh và ứng phó khi hồ chứa xả lũ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ các đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trin khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chhuy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh trước ngày 15/8/2019 (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chng thiên tai./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
-
Ủy ban Quốc gia UWPSCTT & TKCN;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH t
nh;
-
UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đoàn thể t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Đài Khí tượng Thủy văn HB;
- Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi HB;
- Nhà máy thủy điện Trung Sơn;
(S
689 Lạc Long Quân, Hà Nội, Việt Nam)
- Chánh, Ph
ó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ tỉnh Hòa Bình

           • 01/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực