Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

V/V ĐẨY MẠNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sáng kiến được công nhận ngày càng cao, chất lượng từng bước được nâng lên. Hầu hết các sáng kiến được công nhận, đều có tính ứng dụng cao và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. Qua đó, tạo động lực thúc đy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế đó là: số lượng sáng kiến có giá trị kinh tế - xã hội và hàm lượng khoa học còn ít; một số sáng kiến chưa được áp dụng rộng rãi; việc tuyên truyn vận động của các cấp, các ngành tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất đời sống chưa thường xuyên; chưa có cơ chế chính sách đđộng viên, khuyến khích thỏa đáng đối với các sáng kiến có chất lượng hoặc hỗ trợ đcác tác giả có điều kiện hoàn thiện, phát triển sáng kiến, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, thương mại sản phẩm, tham gia Hội chợ trin lãm...

Đđẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thời gian tới, y ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường lãnh đạo cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trên địa bàn tham gia phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhm góp phần thực hiện thng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của mỗi cá nhân nói riêng.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện đcán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhm nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đy phát triển trên các lĩnh vực của đời sng xã hội, hướng hoạt động khoa học công nghệ vào việc thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình nghiên cứu, các đề tài, dự án đđược áp dụng vào cuộc sống.

- Những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được công nhận phải kịp thời áp dụng, nhân rộng và thường xuyên cải tiến đphát huy hiệu quả sáng kiến. Đxuất với các ngành chức năng bố trí kinh phí để hoàn thiện, phát triển và đăng ký quyền Sở hữu công nghiệp, tham gia hội chợ triển lãm, chuyn giao sáng kiến...

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thường xuyên bồi dưng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động sáng kiến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo dõi, quản lý hoạt động sáng kiến thuộc các ngành, địa phương và cơ sở. Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thiện sáng kiến tham gia hội chợ thương mại, chợ công nghệ Techmart, triển lãm... Hỗ trợ việc chuyển giao đối với những sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, triển khai, áp dụng, chuyn giao và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sáng kiến có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép áp dụng các sáng kiến và giải pháp có hiệu quả thiết thực vào sản xuất và đời sống phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tng kết hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

3. SNội vụ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” lồng ghép với phát động phong trào thi đua thực hiện thng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh xây dựng chính trị hàng năm.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh làm cơ sở đ bình xét thi đua hàng năm cũng như kịp thời đxuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động sáng kiến.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; đa dạng các hình thức tuyên truyền những sáng kiến, có các giải pháp thiết thực, hiệu quả trên các phương tin thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương những tập th, cá nhân đin hình tiên tiến trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài Chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đcác tác giả có sáng kiến hoàn thiện, phát triển, cải tiến sáng kiến; hỗ trợ kinh phí đăng ký quyền Sở hữu công nghiệp, tham gia hội chợ trin lãm, chuyn giao sáng kiến...

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các tác giả có sáng kiến hoàn thiện, phát triển, cải tiến sáng kiến, đăng ký quyền Sở hữu công nghiệp, tham gia hội chợ triển lãm, chuyn giao sáng kiến...

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân doanh nghiệp nhà nước đóng chân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đc, định kỳ hàng năm báo cáo y ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTT
Q Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lại X
uân Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2016
Ngày hiệu lực06/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Kon Tum 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành06/10/2016
        Ngày hiệu lực06/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Kon Tum 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Kon Tum 2016

              • 06/10/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/10/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực