Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý về hành nghề y, dược ngoài công lập do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP

Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế, được sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành, số lượng cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhanh chóng, loại hình hành nghề đa dạng tạo thành mạng lưới rộng khắp. Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập đã góp phần huy động nguồn cung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận cơ sở y tế của người dân, chia sẻ trách nhiệm khám, chữa bệnh với các cơ sở y tế công lập.

Tuy nhiên, trong quá trình cung ứng các dịch vụ y tế còn nhiều cơ sở phát sinh các khuyết điểm, tiêu cực như: hành nghề không có giấy phép, hành nghề quá phạm vi cho phép, lạm dụng kỹ thuật cao, lạm dụng xét nghiệm, quảng cáo quá khả năng chuyên môn, không niêm yết giá thu các dịch vụ khám chữa bệnh hoặc thu cao hơn giá niêm yết,… làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh, gây nên bức xúc trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là: hiểu biết những quy định của Pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập của một bộ phận chủ cơ sở, người hành nghề còn hạn chế; hoạt động chủ yếu là nhằm chạy theo lợi nhuận. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm sau cấp phép chưa làm thường xuyên và chặt chẽ nên nhiều trường hợp vi phạm pháp luật chưa được phát hiện và xử lý nghiêm minh, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn sai phạm.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tất cả các cơ sở y, dược ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, vi phạm về y đức; xử lý nghiêm minh các cơ sở y, dược ngoài công lập vi phạm các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Cung cấp các thông tin trên cổng thông tin điện tử của ngành các cơ sở được cấp phép và phạm vi hoạt động để các huyện, thành phố thuận lợi trong công tác quản lý và để người dân lựa chọn các cơ sở cung ứng dịch vụ có đủ điều kiện.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn làm tốt công tác quản lý cán bộ; các cán bộ y tế tham gia hành nghề ngoài giờ phải báo cáo lãnh đạo đơn vị và phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai việc cấp chứng chỉ cho người hành nghề, cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở hành nghề theo các quy định của Pháp luật. Rà soát quy trình cấp phép để kịp thời điều chỉnh những bất cập trong thủ tục cấp phép đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động này.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chú trọng hậu kiểm sau khi cấp phép hoạt động để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Tăng cường quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Bắc Giang để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trái phép trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở y, dược ngoài công lập. Kịp thời điều tra, xử lý những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược.

3. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trong đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống các hành vi đầu cơ, gian lận thương mại cũng như các hành vi vi phạm pháp luật về công thương của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

4. Sở Tư pháp

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp lý lịch tư pháp cho các đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề cũng như nhận thức của cộng đồng trong lựa chọn và sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thông tin quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Không đăng tin quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không đúng với nội dung chuyên môn đăng ký của các cơ sở y, dược ngoài công lập.

- Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập vi phạm các quy định hoạt động, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhân dân biết, nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.

6. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Y tế xem xét, xác định nhu cầu nhân lực của Sở Y tế, phòng Y tế các huyện, thành phố; đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố đề xuất khen thưởng các cơ sở có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; các cá nhân kịp thời phát hiện sai phạm của cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thông báo cho Sở Y tế và chính quyền địa phương xử lý.

7. Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập; đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp vừa tạo điều kiện cho các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập phát triển vừa quản lý chặt chẽ các hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. UBND các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y, dược ngoài công lập, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật hành nghề y, dược; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập như: phòng khám chuyên khoa, cơ sở làm răng giả, cơ sở dịch vụ kính thuốc, thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp (spa); các cơ sở châm cứu, bấm huyệt xoa bóp, trị liệu và điều trị theo phương pháp y dược cổ truyền; các hình thức quảng cáo kinh doanh trang thiết bị y tế và thực phẩm chức năng. Đình chỉ ngay hoạt động các cơ sở không có giấy phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại cộng đồng, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp).

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập sâu rộng tới các đơn vị, tổ chức trực thuộc và các hội viên.

- Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc: Không phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc quảng cáo hành nghề y, dược ngoài công lập, kinh doanh thực phẩm chức năng, các loại máy chẩn đoán bệnh không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; không ký các hợp đồng phối hợp khám bệnh, chữa bệnh miễn phí với các cơ sở y tế ngoài công lập có lồng ghép các hoạt động khám sàng lọc để thu gom bệnh nhân; quảng cáo và bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng và trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực y tế.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực06/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập Bắc Giang

             • 06/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực