Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 – 2014 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo 2013 2014 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

 Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013 – 2014

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 như sau:

1. Về công tác quản lý giáo dục

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý giáo dục giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể; thực hiện hiệu quả Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lý và danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy ra các tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Đề án 1928/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013- 2016.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục

a. Nhiệm vụ chung của các cấp học

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) và đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của ngành.

Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt chú trọng về chất lượng giáo dục ở các cấp học đối với giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2020.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên theo đúng đối tượng đã quy định.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động giáo dục. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục.

b. Giáo dục mầm non

Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến các cơ sở giáo dục mầm non ở tất cả các độ tuổi, tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường.

Ưu tiên các nguồn lực để đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng - đồ chơi, đội ngũ để phấn đấu năm 2014 đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

c. Giáo dục phổ thông

Tích cực triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), nhân rộng mô hình này tùy theo các mức độ khác nhau phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học ở những nơi điều kiện.

Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.

Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.

d. Giáo dục thường xuyên

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của trung tâm giáo dục thường xuyên, mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đảm bảo các trung tâm hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thực hiện tốt việc liên kết đào tạo cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

e. Giáo dục chuyên nghiệp

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh. Thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo.

Thực hiện đầy đủ các chính sách quy định đối với nhà giáo.

3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tập huấn hoạt động xây dựng, thực hiện quy hoạch nhân lực ngành giáo dục của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn đảm bảo khách quan, công bằng qua kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế với nhà trường được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh ghi nhận.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với nhà giáo; thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh nhằm tạo động lực phấn đấu cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác và thu hút người giỏi về quản lý, giảng dạy tại địa phương.

4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia; hoàn thành Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trung tâm GDTX các huyện, thị xã đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đảm bảo yêu cầu giảng dạy và học tập. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia lồng ghép với việc xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả cao ở địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo 2013 2014 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo 2013 2014 Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thảo
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo 2013 2014 Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo 2013 2014 Tây Ninh

           • 05/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực