Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công an xã Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính  quyền các cấp, sự phi hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; hưng dẫn của Công an các đơn vị, địa phương và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn về tổ chức, chất lượng, năng lực thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, từng bước đáp ứng tt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý và hoạt động của Công an xã thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đy đủ vvị trí, vai trò của Công an xã; việc thực hiện chế độ, chính sách, trang bị vũ khí, công cụ htrợ, phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng Công an xã còn hạn chế; công tác tuyển dụng và btrí Công an xã ở nhiu nơi còn gặp khó khăn, slượng và chất lượng Công an ở một số xã, thị trấn chưa đảm bảo yêu cầu nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và hiệu quả hoạt động của Công an xã; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an xã có nơi, có lúc chưa sâu sát, kịp thời, nhiều trường hợp Công an xã vi phạm quy trình công tác hoặc có tác phong, thái độ không đúng mực khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, Đảng viên.

Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an vlực lượng Công an xã, trọng tâm là Pháp lệnh Công an xã, Nghị định s73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Pháp lệnh Công an xã; các nghị quyết của HĐND tnh, quyết định của UBND tỉnh và các quy định, hướng dẫn có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã trong sự nghiệp phát trin kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên chỉ đạo gn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

2. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã theo Pháp lệnh Công an xã. Có kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng Công an xã, bảo đảm về slượng và chất lượng, nhất là đối với Công an viên, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; ưu tiên tuyển chọn chiến sỹ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương vào lực lượng Công an xã.

3. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho Công an xã nhm nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã. Công tác bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn Công an xã, tùy theo tình hình thực tế của địa phương để bsung các chuyên đề, nội dung cần thiết, phù hợp nhm nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho Công an xã. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách và những vấn đề có liên quan đến Công an xã, kịp thời đề xut bổ sung, sửa đi, hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Công an xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ s.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyn có các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tập trung công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ sđối tượng cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù được hưởng án treo, người chp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn và ngưi sau cai nghiện ma túy địa phương. Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết các mâu thun, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ lúc mới phát sinh ở cơ sở, không để kéo dài, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

5. Nâng cao vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo của Công an xã trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, phbiến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; thông tin kịp thời, thường xuyên về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa trong nhân dân; nêu gương người tt, việc tốt” trong lực lượng Công an xã đnhân dân tích cực ủng hộ, giúp đ Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở.

6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với các giải pháp và cơ chế chính sách nhm nâng cao trách nhiệm của Công an xã trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tquốc”, gn vi cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhm xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của Công an xã nhất là công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình công tác, quy tc ứng xử văn hóa, thái độ, tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc với tchức và công dân của Công an xã, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm.

7. Chính quyền các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, các điu kiện bảo đảm và kinh phí hoạt động cho Công an xã, nht là những xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự phù hợp với điu kiện kinh tế, xã hội ở địa phương. Thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ, chính sách đi với lực lượng Công an xã. Kịp thời, thăm hỏi, động viên, giải quyết các chính sách đi với những trường hợp Công an xã bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, trin khai, thực hiện nghiêm túc. Đnh kỳ 6 tháng và một năm, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng PV28) để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

9. Đnghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

10. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kim tra, đôn đc việc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu y ban nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (Để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (Để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (Để b/cáo);
-
Các đ/c PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cp tnh;
-
UBND các huyện, thành, thị;
-
CV: Nội chính;
-
Lưu: VTUBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công an xã Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công an xã Nghệ An 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công an xã Nghệ An 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công an xã Nghệ An 2016

             • 22/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực