Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực phát hiện các hành vi tham nhũng còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công tác PCTN.

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chủ yếu là do người đứng đầu một số cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức, chưa xem công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài và quyết liệt; công tác tự giám sát, kiểm tra hoạt động của cán bộ, công chức (CBCC) chưa được thực hiện liên tục, thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cũng như công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật có lúc, có nơi chưa nghiêm túc; chưa phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các tổ chức đoàn thể và tầng lớp nhân dân trong phát hiện hành vi tham nhũng.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên từng bước nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công văn số 572/UBND-NC ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động và tăng cường hơn nữa trong công tác tự kiểm tra, phát hin, xử lý các hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vtham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động, thường xuyên theo dõi, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm người dân trong PCTN. Chú trọng việc đa dạng hóa các kênh thông tin trực tiếp như thiết lập đường dây nóng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp nhận các thông tin tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng của người dân, qua đó kịp thời theo dõi, xác minh, phát hiện, xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

3. Chú trọng việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai kết quả xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thực chất và hiệu quả; kiên quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật những trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trung thực, gian dối trong kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

4. Thanh tra các cấp, các ngành tăng cường năng lực thực hiện thanh tra, kiểm tra, nhất là các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm công, dự án đầu tư công. Gắn công tác thanh tra với việc phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. Chú trọng triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc qua việc nắm thông tin trong quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

5. Công an tỉnh chú trọng tiếp nhận và xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; phối hợp chặt chẽ, xlý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan Thanh tra, Kiểm toán và các cơ quan tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra.

6. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới và tăng cường hơn nữa cơ chế giám sát các hoạt động PCTN; xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể trong việc phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng; động viên hội viên, đoàn viên tích cực phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng; phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia phát hiện hành vi tham nhũng, đặc biệt là ở các cấp cơ sở.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Yên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Yên 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Yên 2016

             • 26/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực