Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Trong những năm qua, việc thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, từng bước làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với cá nhân, tổ chức theo hướng phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế; chưa đầu tư đúng mức về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị; còn tình trạng cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện còn hình thức; số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thấp; niêm yết thủ tục hành chính chưa đầy đủ; năng lực và trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007; Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời khắc phục hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà khi giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

2. Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong đó quy định rõ về quản lý cán bộ, công chức; mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn; quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý, trả kết quả và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố; niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính tạo thuận lợi cho việc giám sát.

4. Bố trí và phân công công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về nghiệp vụ và phong cách giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết công việc. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức.

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng mô hình Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

8. Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách thủ tục hành chính; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí kinh phí cho hoạt động theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị và kinh phí thực hiện Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; duy trì hoạt động thường xuyên trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý và điều hành nhằm nâng cao chất lượng sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của đơn vị, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýDoãn Thế Cường
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước Hưng Yên 2015

           • 05/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực