Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2012 về tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm y tế Hà Nam 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh được kịp thời, đúng quy định; quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chất lượng khám chữa bệnh được từng bước nâng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT chưa thực sự đi vào chiều sâu, số lượng đơn vị sử dụng lao động, người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN còn thấp so với thực tế. Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Công tác thanh, kiểm tra của các cấp, các ngành chức năng chưa được thường xuyên; việc xử lý những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm Luật chưa nghiêm.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Thường xuyên kiểm tra, rà soát và tổng hợp, thẩm định danh sách các đối tượng diện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đảm bảo đúng đối tượng. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện kịp thời việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho các đối tượng do ngành quản lý.

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, kiên quyết xử lý những đơn vị trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài PTTH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo tính chính xác thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Tăng cường phối hợp các sở, ngành thanh tra, kiểm tra việc trích nộp và thanh toán các chế độ BHXH tại các doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm. Những đơn vị cố tình chây ỳ không chấp hành chính sách bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội làm hồ sơ khởi kiện ra Tòa án nhân dân để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT tự nguyện cho cấp hội, hội viên, đoàn viên và vận động tham gia BHXH, BHYT tự nguyện theo quy định.

3. Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tiếp nhận và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tăng cường việc kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng kê đơn thuốc, chỉ định cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh không phù hợp, ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong khám và điều trị; sử dụng hợp lý kỹ thuật cao chi phí lớn nhằm duy trì quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng mục đích, hiệu quả vì người bệnh.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh hàng năm xây dựng dự toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh quản lý. Cân đối ngân sách, chuyển kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế. Yêu cầu các trường sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh 12% được trích để lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên đúng mục đích, hiệu quả theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT (tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT…), từng bước làm chuyển biến nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia BHXH, BHYT.

8. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế để người lao động, nhân dân hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

10. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

Chấp hành nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời việc trích nộp, thanh toán BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm y tế Hà Nam 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm y tế Hà Nam 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành15/08/2012
        Ngày hiệu lực15/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm y tế Hà Nam 2012

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm y tế Hà Nam 2012

             • 15/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực