Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cu các Sở ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tập trung hoàn thành trong năm 2016 một số công việc trọng tâm sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu các thông tin về kinh tế - xã hội luật pháp, quy hoạch, nhu cầu hợp tác của các doanh nghiệp trong nước và của các nhà đầu tư nước ngoài, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các khu công nghiệp trên địa bàn... để cung cấp kịp thời cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Ban hành quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước để có cơ sở thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố; xây dựng sách “Cẩm nang đầu tư” tại thành phố Hải Phòng.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý và đề xuất bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; không được yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung giấy tờ, tài liệu không có trong quy định, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần;

- Chủ trì xây dựng đề án “Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài, kêu gọi các dự án có vn đầu tư nước ngoài có công nghệ, kỹ thuật cao, hiện đại, thuộc lĩnh vực chủ yếu, góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thành phố”.

- Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mc của các dự án; rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của những dự án không triển khai, dự án đủ điều kiện thu hồi.

- Đxuất cơ chế phối hợp một đầu mối để giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

- Công khai toàn bộ các mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tăng cường hướng dẫn thủ tục qua đường dây nóng, tăng cường cấp đăng ký kinh doanh qua mạng để giảm thời gian đi lại nhiều lần của các tổ chức, cá nhân.

- Rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp trong nước, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên 700 doanh nghiệp (theo rà soát của Cục Thuế thành phố và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Triển khai các hoạt động trợ giúp 30 doanh nghiệp theo chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng với sự hỗ trợ của Tình nguyện viên cao cấp của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); tổ chức 37 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường vai trò đầu mối giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại Hải Phòng bằng cách thông báo tới các doanh nghiệp và tổng hợp các ý kiến của các doanh nghiệp/nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua hình thức thư điện tử, hỏi - đáp trên website.

- Tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tăng cường vận động các dự án ODA mới: Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường giai đon 2 vay vn JICA; Xúc tiến Dự án Bnh vin đa khoa Hi Phòng vay vốn EDCF (Hàn Quốc); Các dự án vay vốn ODA Nhật Bản: cu Nguyễn Trãi, cu Vũ Yên, đường dẫn ni đường vành đai 3.

2. Sở Công Thương:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố theo Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020.

- Nâng cấp, khai thác Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử và Sàn giao dịch thương mại điện tử thành phố tại các địa chỉ www.hpe.gov.vn và www.hoaphuong.gov.vn

- Giới thiệu về dịch vụ của thành phố trên website của Trung tâm Xúc tiến và Phát triển thương mại, trong đó nêu rõ những thế mạnh, thành tựu của khu vực dịch vụ thành phố, hệ thống các đơn vị xuất khẩu dịch vụ theo ngành.

- Xây dựng phương án cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh trong năm 2016; Chủ động theo dõi tình hình cấp điện, đề xuất danh sách cấp điện ưu tiên, kế hoạch phân bổ công suất, sản lượng điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

- Chủ trì cùng các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bình ổn thị trường, bình ổn giá năm 2016;

- Tổ chức thực hiện Đề án “Tháng Khuyến mại - Hải Phòng năm 2016”; Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa (các huyện Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Cát Hải); Tổ chức cho các doanh nghiệp Hải Phòng tham gia các hội chợ trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Triển khai chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương; Chương trình Xúc tiến thương mại, đầu tư sang các thị trường trọng điểm của thành phố.

- Thành lập các đoàn kiểm tra trong lĩnh vực: kinh doanh xăng dầu; khí dầu mỏ hóa lỏng; siêu thị, trung tâm thương mại; bán buôn rượu, thuốc lá; vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xuất bản ấn phẩm Hải Phòng Biz 2016.

3. Cục Thuế thành phố:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng khai thuế qua mạng internet, khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 119 giờ/năm.

- Thực hiện nghiêm các chính sách ưu đãi về thuế, giải quyết hoàn thuế kịp thời, đúng quy định tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc luân chuyển nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả.

- Tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế” để hỗ trợ doanh nghiệp trong các đt quyết toán thuế năm.

- Xây dựng đề án chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng và lành mạnh giữa tất cả các thành phn kinh tế.

- Phối hợp cùng Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước thực hiện mô hình liên thông thtục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thuế giữa 4 cơ quan: tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

4. Bảo hiểm xã hội thành phố:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, phấn đấu giảm tối đa thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống dưới 45 giờ/năm.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cục Thuế thành phố kết nối các thủ tục nhằm rút ngn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

5. Sở Xây dựng:

- Rút ngắn tối đa thời gian cấp Chứng chỉ quy hoạch, Giấy phép xây dựng, thỏa thuận quy hoạch.

- Xây dựng Quy chế phối hợp theo cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

- Xây dựng và ban hành kịp thời chỉ số giá xây dựng và đơn giá các loại vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phi hợp giữa công tác lập quy hoạch xây dựng và lập bản đồ địa chính để giảm thiểu thời gian, chi phí cho các tổ chức và cá nhân.

- Tham gia cùng Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện quy trình rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 35 ngày.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy chế đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường.

- Lập dự án điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố.

- Lập đề án thu hồi đất của dự án vi phạm pháp luật đất đai thuộc diện phải thu hồi.

- Phối hợp cùng Sở Xây dựng đề xuất phối hợp giữa công tác lập quy hoạch xây dựng và lập bản đồ địa chính để giảm thiểu thời gian, chi phí cho các tổ chức và cá nhân.

- Phối hợp cùng Sở Tư pháp, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thực hiện mô hình liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thuế giữa 4 cơ quan: tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố:

- Thực hiện mở rộng đầu tư tín dụng gắn với việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm và các biện pháp kiểm soát tín dụng nhm nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động tiếp cận khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

- Thường xuyên chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh, mrộng thị trường như cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay, miễn lãi vay theo quy định của pháp luật và khả năng tài chính của tổ chức tín dụng nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng.

- Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

- Chủ động triển khai, ứng dụng các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và công nghệ, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tăng cường công tác quản lý, ứng dụng các giải pháp an ninh, an toàn bảo mật công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh mạng trong hoạt động thanh toán và sdụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

8. Cục Hải quan thành phố:

- Thực hiện giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng hóa xuống còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu hàng hóa xuống còn dưới 12 ngày.

- Tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai hệ thống VNACCS/VCIS có chất lượng cả về chiều rộng và chiều sâu; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, tiếp tục mrộng triển khai Điều 41 Luật Hải quan tại tất cả các cảng thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, phát triển theo chiều sâu. Tăng cường các điều kiện hỗ trợ xác định trọng đim, nâng cao chất lượng phân luồng kiểm tra và hiệu quả công tác soi chiếu.

- Tiếp tục mở rộng việc thực hiện quản lý thông tin và điều hành công việc qua mạng trên hệ thống Cloud.Office nhằm xây dựng mô hình văn phòng điện tử toàn diện, hiện đại, không giấy tờ.

- Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, tăng cường công tác phối hợp giữa với các lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát bin,... để trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh bắt giữ và xử lý đạt hiệu quả.

9. Tòa án nhân dân thành phố:

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án kinh doanh thương mại; khắc phục triệt để án quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán; khắc phục tình trạng các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án.

- Đơn giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại xuống còn tối đa 200 ngày, thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp xuống còn tối đa 24 tháng.

10. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với các ban ngành Trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình có tính đột phá về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, trọng tâm là các dự án kết ni hạ tng cảng biển, sân bay, phát triển kinh tế biển, đường liên tỉnh và khắc phục ùn tắc, tai nạn giao thông: cảng hàng không Cát Bi, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, hệ thống phát triển giao thông đô thị, hạ tầng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi và cầu Vũ Yên.

- Chủ động tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và tiến độ đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, cải tạo sửa chữa các công trình giao thông.

- Tiếp tục đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét giảm phí lưu thông cho các phương tiện vận tải tham gia lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Phối hợp cùng Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện quy trình rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày.

11. Sở Tư pháp:

- Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016.

- Thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2016.

- Thực hiện Đề án thí điểm đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố và Kho bạc Nhà nước thực hiện mô hình liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thuế giữa 4 cơ quan: tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước.

12. Sở Tài chính:

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng, thời gian chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2017.

13. Sở Nội vụ:

- Xây dựng đề án thành lập Ban Xúc tiến đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức thực hiện việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015.

- Xây dựng đề án củng cố mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả đảm bảo hoạt động thực chất theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thôngtại các cơ quan quản lý nhà nước; kết hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công mức độ 2, 3, 4; đồng thời tổ chức đánh giá trực tuyến về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa.

14. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Hoàn thiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực đảo Cát Hải để trình phê duyệt theo quy định.

- Tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; sử dụng tối đa nguồn vốn Trung ương đầu tư cho khu kinh tế.

15. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

- Hỗ trợ tư vấn 05 doanh nghiệp xây dựng đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực; 05 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.

- Hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác, bảo vệ tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm làng nghề, đặc sản truyền thống của Hải Phòng.

- Hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhãn sinh thái.

- Hỗ trợ hoạt động giới thiệu, quảng bá các tài sản trí tuệ của Hải Phòng đã được bảo hộ ra nước ngoài.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường, tiên tiến, các công cụ quản lý tiên tiến.

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học công nghệ, tìm kiếm công nghệ.

- Tổ chức sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ khu vực phía Bắc.

16. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

- Tuyên truyền, phổ biến về chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố trên Cổng thông tin điện tử; Đài phát thanh, truyền thanh quận, huyện; các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

- Chđạo các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục sắp xếp lại mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản lý, phát triển hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố.

17. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nhất là cán bộ kỹ thuật công nghệ và quản lý, nhằm hình thành đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp. Tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế của thị trường và yêu cầu, địa chỉ cụ thể của người sử dụng lao động.

- Định hướng cụ thể để các trường, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên thực hiện đào tạo nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia chương trình đào tạo và công nghệ đào tạo tiên tiến. Khuyến khích các hình thức phối hợp giữa trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện, trường trung cấp nghề trung cấp chuyên nghiệp trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề lao động nông thôn.

- Khuyến khích, tạo thuận lợi để doanh nghiệp và các tổ chức tham gia dạy ngh, tự đào tạo lao động phục vụ nhu cầu của mình hoặc hp tác và hỗ trợ ln nhau trong đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động.

18. Sở Ngoại vụ:

- Xây dựng Website viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Là đầu mối triển khai các dự án hỗ trợ xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh của thành phố Hải Phòng hợp tác với thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) với 15 dự án thí điểm; phối hợp với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hoàn thành dự án nghiên cứu “Tăng trưng xanh Hải Phòng, Việt Nam”.

- Xây dựng ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kagawa, thành phố Yokkaichi (Nhật Bản) và phối hợp hỗ trợ việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hải Phòng với một số địa phương, đối tác khác: Vùng Marche (Italia), tỉnh Primorie (Liên bang Nga), Tập đoàn LG Display,...

- Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thành phố, doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu thông tin phát triển thị trường, kết nối giao thương, tham gia các sự kiện hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế quốc tế.

- Xây dựng và trin khai đán Trang thông tin đối ngoại Hải Phòng đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn.

19. Kho bạc Nhà nước thành phố:

- Đôn đốc thu hồi hoàn ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phối hợp cùng Sở Tư pháp thực hiện mô hình liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đt, thuế giữa 4 cơ quan: tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước.

20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Thực hiện các giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia về du lịch và các dịch vụ liên quan trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng phục vụ.

- Tổ chức tt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016.

- Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực do ngành quản lý trên địa bàn thành phố.

21. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

- Thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy n.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động.

- Tập trung giải quyết người lang thang trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Tham mưu, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường đầu tư các vùng sản xuất tập trung và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn.

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn.

23. Cảng vụ Hải Phòng:

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính tại khu vực cảng biển Hải Phòng, trong đó thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền ra, vào cảng biển Hải Phòng trên Hệ thống một cửa quốc gia, Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải sẽ làm cho thời gian thông quan của hàng hóa cũng như tàu thuyền ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng nhanh chóng, thuận tiện góp phần vào sự phát triển của kinh tế thành phố.

- Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển Hải Phòng nhằm thu hút thêm nhiều tàu nước ngoài đến cảng.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng như: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch y tế Quốc tế, Kiểm dịch động, thực vật để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho chtàu, doanh nghiệp trong công tác làm thtục đối với tàu thuyền ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng.

- Phấn đấu để sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng trong năm 2016 đạt 80,0 triệu tn.

24. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rút ngắn thời gian trình giải quyết công việc để thông báo, truyền đạt nhanh chóng, chính xác, kịp thời các ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Thỗ trợ doanh nghiệp của thành phố. Thiết lập các kênh đối thoại thường xuyên, cơ chế thông tin hai chiều giữa Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành, địa phương với các doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng và đổi mới hoạt động của cổng giao tiếp điện tử thành phố thành phương tiện trao đổi thông tin hiệu quả giữa thành phố với người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trực tiếp phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc.

25. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã trên địa bàn xuống dưới 05 ngày làm việc.

- Rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy phép xây dựng xuống dưới 15 ngày làm việc.

- Rút ngn ti đa thời gian cấp Giy chứng nhận quyn sử dụng đất (cấp mới xuống dưới 30 ngàym việc, chuyển nhượng xung dưới 10 ngày làm việc, giao dịch bảo đảm xuống dưới 03 ngày làm việc).

- Phối hợp cùng Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày.

26. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng:

Phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày.

27. Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng:

Ban hành quy trình thống nhất về đấu nối nguồn cấp nước đối với khách hàng cá nhân và tổ chức; công bố bản đồ hiện trạng đường ng phân phối nước; đơn giản thủ tục và thời gian đấu nối nguồn nước cho khách hàng.

28. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị này.

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư; tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tập trung kiện toàn tổ chức, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao nhận thức, tinh thn và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao, chđộng triển khai thực hiện; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này theo định kỳ 6 tháng và cả năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2016 và ngày 25/12/2016 để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-TT TU
, TT HĐND TP;
- Đ/c Bí t
hư TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các qu
n, huyện;
- C
ty TNHH MTV Điện lực HP;
- Cty CP Cấp nước HP;
- Đài PT&TH HP,
Báo HP, Báo ANHP;
- C.PVP;

- Các Phòng CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hải Phòng 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hải Phòng 2016

           • 17/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực