Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2014 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông tuyển sinh năm 2014 Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

 Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH NĂM 2014

Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh vào lớp 6, lớp 9 và lớp 10 năm học 2014 - 2015 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014

1.1. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các kỳ thi, tổ chức các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề thi, in sao, bảo mật đề thi; xây dựng và thực hiện tốt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Chỉ đạo các trường tập trung thực hiện tốt việc ôn tập cho học sinh, lưu ý có biện pháp ôn tập tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập đối với học sinh yếu, học sinh con em gia đình chính sách.

1.3. Tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và bổ túc Trung học phổ thông, Quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa được sửa đổi, bổ sung năm 2014, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết thực hiện và giám sát.

1.4. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

1.5. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

1.6. Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế:

- Các trường học có bố trí Hội đồng thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng... (không bố trí Hội đồng thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, trật tự).

- Các Hội đồng thi phải có địa điểm thi dự phòng để kỳ thi được tiến hành trong bất kỳ tình huống nào.

1.7. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của các kỳ thi, tuyển sinh; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới trong quy chế tuyển sinh, công khai về chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp để nhân dân hiểu rõ.

1.8. Chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đặc biệt đối với tuyển sinh vào lớp 6 các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện, lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nước Oa - Bắc Trà My, lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường Trung học phổ thông Chuyên đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

1.9. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh.

1.10. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Bưu điện, Viễn thông, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề đột xuất.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

2. Các Sở, Ban, ngành liên quan

2.1. Công an tỉnh có trách nhiệm tham gia bảo vệ Hội đồng sao in đề thi, các Hội đồng coi thi, chấm thi theo đúng Quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi; xây dựng phương án đảm bảo phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi và chấm thi theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến kịp thời những điểm mới trong quy chế tuyển sinh và quy định về thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh ưu tiên cấp đủ kinh phí phục vụ kịp thời các kỳ thi từ nguồn đã phân bổ cho ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương trong dự toán kế hoạch năm 2014.

2.4. Bưu điện Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2014 theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo bí mật, an toàn đề thi trong quá trình vận chuyển.

2.5. Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế bố trí cán bộ nghiệp vụ, chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc sức khỏe giáo viên và học sinh trong suốt quá trình tổ chức các kỳ thi.   

2.6. Công ty Cổ phần Điện lực Quảng Nam có phương án cung cấp điện đầy đủ cho các Hội đồng coi thi, chấm thi, đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tập trung chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 tại địa phương, thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện. Tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn và ngành chức năng để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các kỳ thi năm 2013, trên cơ sở đó đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi năm 2014. Chú ý những nơi có khả năng xảy ra tình hình phức tạp, xây dựng phương án giải quyết tích cực, kịp thời, chủ động.

- Chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.

-Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, để kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn được tiến hành an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2014
Ngày hiệu lực26/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông tuyển sinh năm 2014 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông tuyển sinh năm 2014 Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành26/04/2014
        Ngày hiệu lực26/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông tuyển sinh năm 2014 Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông tuyển sinh năm 2014 Quảng Nam

              • 26/04/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/04/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực